RH 2007:68

En utmätningsgäldenär har fått tillgodogöra sig kostnad för amortering av värmepump såsom bostadskostnad vid beräkning av förbehållsbelopp vid utmätning av lön.

Nacka tingsrätt

Kronofogdemyndigheten beslutade den 28 april 2007 om utmätning av U.E:s pension till betalning av hans skulder till InvestFakta AB, Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB, Piab AB och Svenska Handelsbanken Aktiebolag. Förbehållsbeloppet bestämdes till 5 348 kr och utmätningsbeloppet till 5 794 kr, båda per månad.

U.E. överklagade beslutet.

Tingsrätten (rådmannen Mikael Hagelroth) lämnade i beslut den 6 juli 2007 överklagandet utan bifall.

U.E. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle ändra tingsrättens beslut på så sätt att förbehållsbeloppet vid utmätning ökades med 511 kr, dvs. till 5 859 kr. Som grund för överklagandet anförde U.E. i huvudsak följande. Under år 2006 köpte han en värmepump på avbetalning i avsikt att sänka sin elförbrukning. Amorteringskostnaden för värmepumpen uppgår till 511 kr per månad. Köpet av värmepumpen ledde till att hans kostnader för elförbrukning minskade med 12 349 kr från år 2006 till år 2007, dvs. med ca 1 000 kr per månad. Kronofogdemyndigheten har minskat förbehållsbeloppet med hela detta belopp utan att låta honom tillgodoräkna sig de 511 kr per månad som sänkningen kostar. Kronofogdemyndighetens beslut leder till att han måste betala värmepumpen med pengar från förbehållsbeloppet vilket gör att han nu lever under existensminimum. Om Kronofogdemyndighetens beslut skulle stå sig skulle han bli tvungen att ta bort värmepumpen vilket skulle leda till att hans elkostnad skulle öka till den tidigare nivån igen, vilket i sin tur skulle leda till att borgenärerna skulle få mindre betalt. Han bör därför få tillgodoräkna sig kostnaden för värmepumpen som en bostadskostnad vid beräkningen av förbehållsbeloppet.

Utmätningsborgenärerna bereddes tillfälle att yttra sig över överklagandet. Svenska Handelsbanken Aktiebolag förklarade sig inte ha någon synpunkt i frågan. Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB överlät åt hovrätten att fatta beslut i ärendet. Piab AB och InvestFakta AB hördes inte av.

Hovrätten (hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, hovrättsrådet Ulrika Beergrehn, referent, och tf. hovrättsassessorn Chris Stattin) meddelade prövningstillstånd och anförde i beslut den 23 augusti 2007 följande.

SKÄL

I 7 kap.utsökningsbalken finns bestämmelser om utmätning av lön m.m. Av 4 § framgår att lön får tas i utmätning endast till den del som överstiger vad gäldenären behöver för sitt och sin familjs underhåll samt till fullgörande av betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning har bättre rätt till lönen. Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning (förbehållsbeloppet) bestäms enligt 5 § med ledning av vissa normalbelopp. Dessa belopp anses enligt bestämmelsens andra stycke innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnaden, som beräknas särskilt och läggs till normalbeloppen. Frågan i ärendet är om U.E. skall få tillgodoräkna sig sin kostnad för amortering av värmepumpen som en sådan bostadskostnad vid beräkningen av förbehållsbeloppet.

Närmare föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet får enligt 7 kap. 4 § utsökningsförordningen meddelas av Kronofogdemyndigheten. I Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m., KFM A 2006:1, anges följande. Vid bestämmande av förbehållsbeloppet bör den faktiska bostadskostnaden läggas till normalbeloppen. Med faktisk kostnad avses bostadskostnaden med avdrag för eventuellt förekommande bostadstillägg och bostadsbidrag. Om bostaden består av egen bostadsfastighet bör hänsyn tas till räntekostnader och nödvändiga driftskostnader samt skälig amortering. Ränte- och amorteringskostnader bör beaktas endast om bostaden pantförskrivits för lånen. - Med nödvändiga driftskostnader bör avses kostnader för bland annat uppvärmning, sophämtning, vatten och avlopp (Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbelopp vid utmätning av lön m.m., KFM M 2006:1).

Det är i ärendet ostridigt att U.E:s installation av värmepumpen lett till att hans kostnader för fastighetens elförbrukning sjunkit med ca 1 000 kr per månad samt att det kostat honom 511 kr per månad att uppnå denna sänkning. Vidare framgår av handlingarna i ärendet att Kronofogdemyndigheten har beräknat de faktiska bostadskostnaderna och bestämt hans förbehållsbelopp utifrån de minskade elkostnader som värmepumpen föranlett.

Den kostnad som U.E. sparat in genom installationen av värmepumpen skulle i sin helhet ha varit att betrakta som en sådan nödvändig driftskostnad som U.E. hade haft rätt att förbehålla sig såsom faktisk bostadskostnad. Därtill kommer att den nytta som värmepumpen som sådan bidrar till uteslutande är att hänföra till uppvärmningen av huset och därmed till sådana kostnader som är nödvändiga för driften av fastigheten. Vid sådana förhållanden bör kostnaden för installationen av värmepumpen, enligt hovrättens mening, kunna anses utgöra en faktisk bostadskostnad och eftersom amorteringskostnaden ostridigt är lägre än den kostnadsbesparing som skett genom minskad elförbrukning på grund av värmepumpen bör U.E. få tillgodoräkna sig denna amorteringskostnad i sin helhet.

På grund av det anförda skall vid utmätning av U.E:s pension förbehållsbeloppet bestämmas till 5 859 kr och utmätningsbeloppet till 5 283 kr.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut bestämmer hovrätten förbehållsbeloppet vid utmätning av U.E:s pension till 5 859 kr och utmätningsbeloppet till 5 283 kr.

Hovrättens beslut meddelat: den 23 augusti 2007.

Mål nr: ÖÄ 4469-07.

Lagrum: 7 kap.4 och 5 §§utsökningsbalken.