RH 2008:56

En samfällighetsförenings beslut att godkänna styrelsens resultat- och balansräkning kan klandras. Däremot kan de bakomliggande dispositioner och beslut av styrelsen som räkenskaperna grundar sig på inte klandras. Att styrelsen beviljats ansvarsfrihet innebär inte att stämman i sak godkänner varje av styrelsen vidtagen åtgärd utan att styrelsens förvaltning övergripande befinns godtagbar. När föreningsstämma enhälligt utan någon reservation beslutat att bevilja styrelsen ansvarsfrihet kan ansvar inte längre utkrävas av styrelsen.

Göteborgs tingsrätt, Fastighetsdomstolen

J.T. är medlem i en samfällighetsförening. Föreningen höll årsmöte den 22 maj 2007. Under verksamhetsåret som föregått årsmötet hade en av föreningens medlemmar avlidit varför föreningen beslutat att skänka en gåva till Cancerfonden till en kostnad om 220 kr, varav 20 kr utgjorde insättningsavgift. På årsmötet behandlades enligt mötesprotokollet bl.a. följande punkter: 8. Verksamhetsberättelsen godkändes. 9. Kassören redogjorde för kassarapporten, vilken bilades protokollet. I kassarapporten upptas under rubriken utgifter en gåva om 220 kr. 11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

J.T. väckte klandertalan mot föreningen och yrkade att besluten i protokollet från föreningsstämman den 22 maj 2007, punkterna 8, 9 och 11, skulle upphävas i den del som rör gåvan om 220 kr till Cancerfonden. Föreningen bestred klandertalan.

J.T. anförde bl.a. följande. Gåvan är främmande för föreningens verksamhet och strider mot föreningens ändamål. Det faktum att föreningen anser det vara ”kutym” att sända blomma eller motsvarande vid medlems frånfälle utgör inte grund för att sådant ingår i förvaltningen. Inte heller åligger det föreningen att vårda en ”social dimension” som riktar sig endast mot gamla medlemmar. Det bestrids att § 19 i lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) skulle avse annat än medlemmarnas gemensamma bästa inom ramen för föreningens förvaltning som bestäms av anläggningsbeslutet. En gåva av aktuellt slag borde ha genomförts via insamling utanför föreningens förvaltning.

Föreningen anförde bl.a. följande. Beslutet att godkänna gåvan ligger i punkterna 8, 9 och 11 i föreningsstämmoprotokollet. Beslutet faller inom ramen för § 19 i lagen om förvaltning av samfälligheter där det stadgas att föreningen vid förvaltningen skall ”tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa”. Det är kutym inom föreningen att vid medlems död sända blomma eller motsvarande. Detta är i överensstämmelse med föreningens verksamhet som även innefattar en social dimension. Beloppet anses dessutom skäligt i enlighet med nämnda lag. Gåvan har skett på uppgivet sätt då detta förfarande har ansetts enklare än att personligen besöka samtliga 32 fastigheter för insamling.

Fastighetsdomstolen (chefsrådmannen Marika Estreen) anförde i dom den 17 oktober 2007.

Det är ostridigt att föreningen fattat beslut om gåva till cancerfonden i anledning av medlems frånfälle, att beloppet inklusive inbetalningsavgift är 220 kr och att beslutet får anses innefattas i punkterna 8, 9 och 11 i protokollet. Det är fråga om en liten samfällighet med endast ett trettiotal medlemsfastigheter.

Föreningen har enligt stadgarna att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose. Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.

I ändamålet att förvalta föreningens anläggning kan normalt inte anses ingå att skänka gåvor. Att det kan finnas visst utrymme för mindre utgifter motiverade av närmast sociala skäl framgår emellertid av rättsfallet RH 47:80 där enkel förtäring i samband med vår- och höststädning fick anses vara godtagbara utgifter. Det motiverads med att det fick anses vara en stimulansåtgärd för det gemensamma arbete som ingick i anläggningens förvaltning. Någon sådan koppling till en förvaltningsåtgärd finns inte här men fastighetsdomstolen finner ändå att en så ringa utgift/gåva som en gest till en avliden medlem i en så liten förening som det här är fråga om även bör kunna inrymmas inom ramen för vad som kan godtagas av sociala skäl.

Fastighetsdomstolen lämnar käromålet utan bifall.

Hovrätten för Västra Sverige

J.T. yrkade att hovrätten i första hand skulle återförvisa målet till fastighetsdomstolen och i andra hand, med ändring av fastighetsdomstolens dom, upphäva föreningens stämmobeslut att godkänna gåvan till Cancerfonden.

Föreningen motsatte sig ändring.

J.T. anförde som grund för återförvisningsyrkandet att fastighetsdomstolen underlåtit att kommunicera av motparten ingiven skrivelse och protokollet från den muntliga förberedelsen med honom samt att anteckna hans bevisuppgift. Parterna anförde i övrigt huvudsakligen samma grunder och omständigheter som vid fastighetsdomstolen.

Hovrätten för Västra Sverige (f.d. hovrättslagmannen Kjell Björnberg, hovrättsråden Kent Jönsson och Nanna Töcksberg, referent, samt fastighetsrådet Per-Gunnar Andersson) anförde i dom den 27 maj 2008 följande.

Av handlingarna i fastighetsdomstolens akt framgår inte att J.T., så som bort ske, fått kopia av den skrift med grunden för föreningens bestridande som ingavs vid den muntliga förberedelsen. Emellertid framgår det av protokollet från sammanträdet att föreningens ombud utvecklade innehållet i skriften muntligen medan J.T. var närvarande. Han har således fått del av uppgifterna i skriften. De enda handlingar som inkommit från föreningen efter den muntliga förberedelsen är behörighetshandlingar, som inte behövt kommuniceras. Av nämnt protokoll framgår vidare att tingsrätten antecknade den av J.T. åberopade bevisningen på samma sätt som han angett den i hovrätten. Det finns inte skyldighet för tingsrätten att självmant tillställa part kopia av förberedelseprotokoll. Det saknas således anledning att återförvisa målet.

J.T. har genom sin klandertalan angripit dels föreningsstämmans beslut att godkänna föreningens räkenskaper, vilket får anses omfatta - förutom verksamhetsberättelsen som inte berörs i målet - den avgivna kassarapporten, dels dess beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Hans yrkande går ut på att föreningsstämmans beslut ska upphävas i den del som rör gåvan till cancerfonden. Grunden för yrkandet är att gåvan är främmande för föreningens verksamhet och strider mot dess ändamål.

Ett beslut av en föreningsstämma att godkänna styrelsens resultat- och balansräkning kan klandras. De bakomliggande dispositioner och beslut av styrelsen som räkenskaperna grundar sig på kan däremot inte klandras. Den kassarapport som godkänts av föreningsstämman speglar rent faktiskt vad som förekommit under räkenskapsåret. J.T:s talan i den del som berör godkännandet av föreningens räkenskaper gäller upphävande av en enskild disposition som företagits av styrelsen. Hans talan i denna del kan inte tas upp till prövning utan ska avvisas. (Jfr Svea hovrätt, avd. 14, dom den 18 november 1998, i mål nr T 309-97).

Ett beslut av en föreningsstämma att bevilja styrelsen ansvarfrihet kan klandras, men enbart på den grunden att beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot lag eller annan författning eller mot föreningens stadgar. J.T. har inte gjort gällande att beslutet inte har tillkommit i behörig ordning. Däremot får hans talan ses så, att beslutet om ansvarsfrihet strider i vart fall mot föreningens stadgar och att det kränker enskilds rätt. Att ansvarsfrihet beviljas innebär inte att stämman i sak godkänner varje av styrelsen vidtagen åtgärd utan att styrelsens förvaltning övergripande befinns godtagbar. Av protokollet från föreningsstämman framgår att beslutet att bevilja ansvarsfrihet fattats enhälligt av stämman utan någon reservation. Ansvar kan därför inte längre utkrävas av styrelsen. J.T. har inte visat att beslutet att bevilja ansvarsfrihet strider mot föreningens stadgar eller kränker enskilds rätt. Hans talan kan därför inte bifallas.

Hovrätten lämnar J.T:s yrkande om återförvisning utan bifall. Hovrätten avvisar J.T. klander i den del det får anses avse föreningsstämmans beslut att godkänna föreningens räkenskaper. Hovrätten avslår överklagandet i övrigt.

Hovrättens dom meddelad: den 27 maj 2008.

Mål nr: T 4366-07.

Lagrum: 18, 35, 53 och 54 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter; 13 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Rättsfall: Svea hovrätt, avd. 14, dom den 18 november 1998, DT 70 i mål T 309-97; RH 47:80.

Litteratur: Hemström, Carl: Gemensamhetsanläggningar Inrättande och förvaltning 1986 s. 242-247.