RH 2009:122

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Grov misshandel och misshandel (K och C) samt övergrepp i rättssak och narkotikabrott (C)

Påföljd: Fängelse 1 år respektive 1 år 3 månader (tingsrätten: 8 månader respektive 1 år)

Utvisning: Ej utvisning (tingsrätten: 2 år)

När det så gäller frågan om utvisning gör hovrätten följande överväganden. Den brottslighet som såväl K (född 1988) och C (född 1990) gjort sig skyldiga till är i och för sig av allvarligt slag. De har båda vistats i Sverige endast omkring två år och det krävs därmed inte synnerliga skäl för utvisning i enlighet med 8 kap. 12 § utlänningslagen. Hänsyn måste emellertid även tas till deras anknytning till det svenska samhället och familjeförhållanden. K har uppgett att hans syster nu kommer att flytta till Sverige och familjens lägenhet i Polen försäljas. Han har också i någon mån etablerat sig i Sverige genom arbete här. C, som kom till Sverige som underårig, har sin ursprungsfamilj i Sverige och svaga band till Polen. Med hänsyn till de tilltalades ungdom, familjeförhållanden och förhållandevis svaga anknytning till Polen finner hovrätten att de inte bör utvisas.

Något men med anledning av utvisningen ska därmed inte räknas någon av de tilltalade till godo utan fängelsestraff ska dömas ut i enlighet med straffvärdet av den samlade brottsligheten och med beaktande av de tilltalades ungdom. Fängelsestraffets längd bestäms för K till ett år och för C till ett år tre månader.