RH 2009:126

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Häleri (N, P och V) och brott mot utlänningslagen (V)

Påföljd: Fängelse 1 år (N och P); fängelse 1 år 2 månader (V)

Utvisning: 10 år

Hovrätten delar tingsrättens bedömning i fråga om häleribrottets straffvärde. Förutsättningar föreligger därmed i och för sig att enligt 8 kap. 8 § andra stycket 2 utlänningslagen förordna om utvisning. V (medborgare i Estland) har dock som skäl för att utvisningsbeslutet ska upphävas anfört följande. Han har en nu åttaårig dotter som bor i Stockholm tillsammans med sin mor. Fram till år 2004 bodde han tillsammans med dottern och hennes mor i Estland. Under år 2005 flyttade familjen till Sverige. I slutet av år 2005 dömdes han till ett längre fängelsestraff och utvisades i samband härmed ur riket. Även efter verkställigheten av utvisningsbeslutet har han brukat uppehålla sig här för att kunna umgås med dottern. Anledningen till det nu aktuella Sverigebesöket var att fira flickans födelsedag. Hon är ännu för liten för att kunna resa ensam till Estland.

När en domstol överväger om en utlänning ska utvisas ska den enligt 8 kap. 11 § första stycket 2 utlänningslagen särskilt beakta om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas.

V har före den nu överklagade domen sedan år 1995 i samband med att han dömts för brott utvisats vid fyra tillfällen. Han har vid skilda tillfällen dömts för olovlig vistelse i riket. Under sådana förhållanden framstår det inte som rimligt att i detta sammanhang beakta anknytningen till dottern eller att närmare utreda hur kontakten med henne skulle påverkas av att han utvisas. Utvisningen av V bör därför stå fast. Hovrätten delar även – med hänsyn till det uppenbara lagtrots som V visat – tingsrättens bedömning i fråga om tiden för återreseförbudet. När det gäller N och P (båda medborgare i Estland) finns heller inte anledning att frångå tingsrättens bedömning i utvisningsfrågan. Tingsrättens dom ska alltså fastställas i utvisningsdelen rörande samtliga tilltalade.