RH 2009:153

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Stöld (V och L) och häleri (V)

Påföljd: Fängelse 6 månader

Utvisning: 5 år

Enligt hovrättens bedömning föreligger förutsättningar enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen för att utvisa V och L (båda medborgare i Litauen) ur landet. Utvisningsfrågan kan emellertid inte avgöras utan beaktande av att de är medborgare i ett unionsland. Prövningen om de får utvisas bör därför ske även med beaktande av de allmänna principer för begränsning av rörligheten inom unionen som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG (rörlighetsdirektivet). V och L saknar anknytning till Sverige, även om de själva har gjort gällande att ett utvisningsbeslut skulle ge den negativa konsekvensen att de inte kan delta i orienteringstävlingar i landet. Innan de greps hade de vistats i Sverige endast ett fåtal dagar och under denna tid hunnit begå ett större antal brott. Som tingsrätten konstaterat har de kommit hit i huvudsakligt syfte att stjäla och gärningarna bär tydlig prägel av systematik. Hovrätten finner att det beteende som V och L härigenom visat utgör ett sådant verkligt och tillräckligt allvarligt hot mot samhällets grundläggande intressen att rörlighetsdirektivet inte utgör hinder mot att bifalla åklagarens yrkande om utvisning. På grund av det anförda bör de utvisas ur landet och återreseförbudet bestämmas till fem år.