RH 2012:82

Ett överklagande av utmätning kom in i rätt tid men efter det att de utmätta medlen betalats ut och beslutet om utbetalning vunnit laga kraft. Tingsrättens beslut att inte pröva överklagandet har undanröjts eftersom det inneburit ett åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.

Göteborgs tingsrätt

För uttagande av statens fordran på S.B. utmätte Kronofogden den 9 juni 2011 ett visst belopp på S.B:s konto hos en bank.

S.B. överklagade utmätningsbeslutet till tingsrätten.

Kronofogden avgav ett yttrande till tingsrätten. I yttrandet anförde Kronofogden bl.a. följande. Banken har inbetalat det utmätta beloppet till KFM, som utbetalade beloppet till staten den 14 juni 2011. - KFM konstaterar att överklagandet har inkommit till KFM den 12 juli 2011. Beslut om utbetalning av medel vinner laga kraft inom tre veckor från beslutet, se 18 kap. 7 § tredje stycket utsökningsbalken. Överklagandet av utmätningsbeslutet bör uppfattas enligt 18 kap. 14 § utsökningsbalken även som överklagande av senare vidtagna åtgärder, dvs. beslut om fördelning och utbetalning av medel, se NJA 1990 s. 166. Överklagandet av själva utmätningsbeslutet har gjorts inom rätt tid men överklagandet kan inte prövas eftersom utbetalningsbeslutet hade vunnit laga kraft.

S.B. anförde i denna del bl.a. följande. Jag har inte fått något besked eller beslut om fördelning av medel, inte heller om utbetalning av medel. Överklagandet ska anses omfatta samtliga åtgärder som vidtagits med pengarna på kontot. Någon preklusion av rätten att överklaga utmätningsbeslutet har inte inträtt.

Staten motsatte sig ändring och hänvisade därvid till de omständigheter som Kronofogden anfört i sitt yttrande.

Göteborgs tingsrätt (tingsfiskalen Johan Wilhelmson) anförde i beslut den 4 juli 2012 bl. a. följande.

SKÄL

Överklagande av utmätningsbeslut ska enligt 18 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken göras av sökanden eller svaranden inom tre veckor från det att beslutet delgavs honom eller henne. Av 18 kap. 7 § tredje stycket utsökningsbalken framgår att beslut om utbetalning av medel kan överklagas inom tre veckor från det att beslutet fattades. Besvär över utmätning kan enligt 18 kap. 14 § utsökningsbalken prövas även sedan utbetalning av medel skett. Detta förutsätter dock att beslutet om utbetalning inte har vunnit laga kraft enligt 18 kap. 7 § tredje stycket utsökningsbalken, jfr NJA 1990 s. 166.

Av utredningen i målet framgår att beslutet om utbetalning av medel hade vunnit laga kraft när S.B:s överklagande av utmätningsbeslutet inkom till Kronofogden. Besvär över utmätning som anförs efter det att beslutet om utbetalning av medlen har vunnit laga kraft kan inte upptas till prövning, eftersom beslutet om utbetalning inte kan hävas även om besvär över utmätningen skulle bifallas. Överklagandet ska därför lämnas utan bifall.

SLUT

Tingsrätten finner inte skäl att göra någon annan bedömning än den Kronofogden gjort. Överklagandet lämnas därför utan bifall.

Hovrätten

S.B. överklagade beslutet och yrkade i hovrätten att hennes överklagande av utmätningsbeslutet skulle bli föremål för prövning i sak vid tingsrätten.

Skatteverket avgav yttrande.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kent Jönsson och Ola Olsson samt adjungerade ledamoten Mats Ihlbom) anförde i beslut den 21 november 2012 bl.a. följande.

HOVRÄTTENS SKÄL

För uttagande av det allmännas fordringar på S.B. utmätte Kronofogdemyndigheten den 9 juni 2011 hennes fordran på inlåningskonto hos Swedbank intill ett belopp om 14 346 kr. De utmätta medlen utbetalades till staten den 14 juni 2011. S.B:s överklagande av utmätningsbeslutet inkom till Kronofogdemyndigheten den 12 juli 2011 och bedömdes som inkommet i rätt tid.

Talan mot utmätningsbeslut av förevarande slag ska enligt 18 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken föras inom tre veckor från det beslutet delgavs klaganden. Mot beslut om fördelning och utbetalning av medel ska däremot enligt tredje stycket samma paragraf talan föras inom tre veckor från det beslutet meddelades. Av 14 § samma kapitel följer vidare att besvär över utmätning numera kan prövas även sedan utbetalning av medel skett. En förutsättning för detta har dock ansetts vara att talan mot utmätningen har skett innan beslutet om utbetalning av medlen har vunnit laga kraft (jfr NJA 1990 s. 166).

Enligt Europakonventionens artikel 6 ska var och en, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis rättegång.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har i rättsfallet Olsby v. Sweden, appl. 36124/06, dom av den 21 juni 2012, p 55-57, funnit att hinder att pröva ett överklagande av utmätningsbeslut, trots att överklagandet är formellt korrekt, innebär ett åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonvention.

Genom att lämna S.B:s överklagande utan bifall med motiveringen att det inte kan tas upp till prövning trots att det inkommit i rätt tid har tingsrätten åsidosatt hennes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen. Felet har inverkat på målets utgång. Vid sådant förhållande ska hovrätten undanröja tingsrättens beslut om felet inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten.

Tyngdpunkten i rättsskipningen förutsätts ligga i första instans och hovrättens uppgift är att granska de tingsrättsavgöranden som överklagas och rätta eventuella felaktigheter (prop. 2004/05:131 s. 82). Med hänsyn till den rollfördelning som finns mellan instanserna och rätten till en prövning i två instanser anser hovrätten att det fel som förekommit vid tingsrätten inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten. Tingsrättens beslut ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till tingsrätten för förnyad behandling.

SLUT

Hovrätten, som meddelar prövningstillstånd, undanröjer tingsrättens beslut och återförvisar ärendet till tingsrätten för förnyad behandling.

Hovrättens beslut meddelat: den 21 november 2012.

Mål nr: ÖÄ 3622-12.

Lagrum: 18 kap.7 § andra och tredje stycket samt 18 kap. 14 §utsökningsbalken; Europakonventionens 6 art.

Rättsfall: NJA 1990 s. 166; Olsby v. Sweden, Europadomstols avgörande den 21 juni 2012, appl. 36124/06.