RH 2013:22

Fråga om förordnande av boutredningsman på ansökan av borgenär. En person som hade lån hos borgenären mot säkerhet i fast egendom avled. Borgenären hade ingen praktisk möjlighet att ta säkerheten i anspråk eftersom det inte förrättats bouppteckning för dödsboet. Hovrätten fann att borgenärens rätt måste anses äventyras på ett sådant sätt att ansökan om boutredningsman skulle bifallas.

Eskilstuna tingsrätt

Landshypotek AB (bolaget) ansökte om att tingsrätten skulle förordna att dödsboet efter K.E. skulle avträdas till förvaltning av boutredningsman. Till stöd för sin ansökan anförde bolaget bl.a. följande. K.E. hade vid sin död lån hos bolaget mot säkerhet i fast egendom. Bolaget kan inte ta säkerheten i anspråk eftersom bouppteckning, trots vitesföreläggande från Skatteverket, ännu inte förrättats.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Bertil Jarl) anförde i beslut den 16 oktober 2012 följande.

SKÄL

På begäran av dödsbodelägare ska rätten enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken förordna att egendom i dödsbo ska avträdas till förvaltning av boutredningsman samt utse någon att i sådan egenskap handha förvaltningen. Ett sådant beslut ska även meddelas på begäran av borgenär, där det måste antas att dödsboet är på obestånd eller att sökandens rätt på annat sätt äventyras.

Av handlingarna i ärendet framgår att bolaget har säkerhet för dess fordran i form av panträtt i fast egendom. Enligt tingsrättens mening medför detta att bolaget inte kan påkalla ett förordnande om boutredningsman med åberopande av dödsboets obestånd. Tingsrätten finner även att vad bolaget anfört i övrigt inte ger stöd för att dess rätt skulle äventyras på annan grund.

TINGSRÄTTENS BESLUT

Bolagets ansökan lämnas utan bifall.

Hovrätten

Bolaget överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle förordna att egendomen i dödsboet efter K.E. skulle avträdas till förvaltning av boutredningsman samt uppdra åt tingsrätten att utse lämplig boutredningsman. Till stöd för sin talan i hovrätten anförde bolaget i huvudsak följande. K.E. avled den 1 maj 2010. Vid sin död hade hon lån hos bolaget mot säkerhet i fastighet. Sedan januari 2011 har dödsboet inte betalat förfallna räntor och amorteringar. Bolaget har ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten men ansökan har avvisats eftersom det inte förrättats någon bouppteckning och det därför är oklart med vem föreläggandet ska delges. Boutredningsman behöver förordnas för att förrätta bouppteckning.

Dödsbodelägarna fick tillfälle att yttra sig över överklagandet. T.E. uppgav att bouppteckning skulle lämnas in den 13 mars 2013. Övriga motparter hördes inte av.

Bolaget uppgav att, enligt information från Skatteverket den 22 mars 2013, det ännu inte fanns någon komplett och registrerad bouppteckning.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg och Patrik Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Felisa Krzyzanski) anförde i beslut den 11 april 2013 följande.

SKÄL

Som tingsrätten har redovisat ska rätten på begäran av en borgenär förordna att dödsboets egendom ska avträdas till förvaltning av boutredningsman, om det måste antas att dödsboet är på obestånd eller att borgenärens rätt annars äventyras.

Borgenären behöver inte styrka att obestånd föreligger eller att hans rätt äventyras. Det räcker att borgenären kan lägga fram utredning som stöder en sådan slutsats (se Walin m.fl., Kommentar till ärvdabalken II, 5 uppl., s. 93 f.).

Bolaget har visserligen säkerhet för sin fordran genom panträtt i fast egendom. Utredningen visar dock att bolaget inte har möjlighet att ta sin säkerhet i anspråk så länge det inte förrättats bouppteckning för dödsboet. Bolagets rätt måste därmed anses äventyras på ett sådant sätt att bolagets ansökan om boutredningsman ska bifallas. Tingsrättens beslut ska därmed ändras.

HOVRÄTTENS BESLUT

Med ändring av tingsrättens beslut förordnar hovrätten att egendomen i dödsboet efter K.E. ska avträdas till förvaltning av boutredningsman. Det ankommer på tingsrätten att utse lämplig person för uppdraget.

Hovrättens beslut meddelat: den 11 april 2013.

Mål nr: ÖÄ 9135-12.

Lagrum: 19 kap. 1 § ärvdabalken.

Litteratur: Walin m.fl., Kommentar till ärvdabalken II, 5 uppl., s. 93 f.