RH 2015:60

I mål mellan socialnämnden och barnets vårdnadshavare om överflyttning av vårdnad om barn till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken har den ena vårdnadshavaren framställt ett yrkande om ensam vårdnad om barnet enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken utan att väcka talan om det. Eftersom yrkandet om ensam vårdnad ryms inom den prövning som domstolen ändå har att göra i målet har det tillåtits.

Eskilstuna tingsrätt

L.J. och B.J. har tillsammans sonen J.J., född 2008. Socialnämnden i Eskilstuna kommun yrkade att vårdnaden om J.J. skulle överflyttas från vårdnadshavarna L.J. och B.J. till två särskilt förordnade vårdnadshavare med stöd av 6 kap. 8 § och 10 kap. 3 §föräldrabalken.

L.J. bestred socialnämndens yrkande och yrkade för egen del bl.a. att hon skulle anförtros ensam vårdnad om J.J. B.J. medgav socialnämndens yrkande men bestred L.J:s yrkande om ensam vårdnad.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Peter Andersson) anförde i beslut den 7 september 2015 bl.a. följande.

SKÄL

Inom ramen för detta mål saknas förutsättningar att pröva ett yrkande framställt av svaranden L.J. riktat mot svaranden B.J. L.J:s yrkande om ensam vårdnad ska därför avvisas.

BESLUT

Tingsrätten avvisar L.J:s yrkande om ensam vårdnad framställt mot B.J.

Hovrätten

L.J. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle upphäva beslutet om avvisning. B.J. motsatte sig att tingsrättens beslut skulle ändras. Socialnämnden i Eskilstuna kommun yttrade sig.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Cecilia Bergman, hovrättsrådet Birgitta Trägårdh, referent, och tf. hovrättsassessorn Emilia Virtanen) anförde i beslut den 25 november 2015 följande.

SKÄL

Barnets bästa ska enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Domstolen kan ex officio besluta i dessa frågor med hänsyn till vad som är bäst för barnet. I tingsrättens prövning i målet om överflyttning av vårdnad om barn kommer bl.a. föräldrarnas lämplighet att bedömas. Prövningen kan resultera i att vårdnaden om barnet anförtros åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller åt den ena föräldern ensam. Möjlighet finns också att tingsrätten beslutar att båda föräldrarna ska ha kvar vårdnaden om barnet. L.J:s yrkande om ensam vårdnad ryms alltså inom den prövning som tingsrätten ändå har att göra i målet. Hennes yrkande om ensam vårdnad bör därför tillåtas. Tingsrättens beslut om avvisning ska i enlighet med detta upphävas.

BESLUT

Hovrätten upphäver tingsrättens beslut om avvisning.

Hovrättens beslut meddelat: den 25 november 2015.

Mål nr: Ö 8382-15.

Lagrum: 6 kap.2 a, 5 och 8 §§föräldrabalken.