RH 2016:40

Undantagsbestämmelsen i 4 kap. 10 § punkten 2 trafikförordningen (1998:1276) har inte ansetts tillämplig när föraren av personbil glömt eller inte haft tillgång till särskild skyddsanordning för barn då det i fordonet funnits förutsättningar att använda sådan utrustning.

Malmö tingsrätt

Åklagaren yrkade att C.H. skulle dömas för två fall av bilbältesförseelser enligt följande gärningsbeskrivningar.

1) C.H. har den 25 juni 2015 uppsåtligen eller av oaktsamhet fört personbil på Munkhättegatan i Malmö utan att använda bilbälte.

2) C.H. har den 25 juni 2015 fört personbil på Munkhättegatan i Malmö och därvid uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att se till att minderårig använt bilbälte eller särskild skyddsanordning.

C.H. förnekade gärningarna. Som bevisning åberopades kartor och förhör med C.H. samt vittnena A.S. och polismannen M.P.

Domskäl

Tingsrätten (tingsnotarien Martin Lager samt nämndemännen Erik Brunnegård, skiljaktig, Christer Persson och Gertie Olsson) meddelade dom den 2 oktober 2015 och anförde:

Domskäl

---

Åtalspunkt 2

Av 4 kap. 10 § trafikförordningen framgår att barn som är kortare än 135 centimeter ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn istället för eller tillsammans med bilbältet. Av andra punkten samma bestämmelse framgår att ett barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 centimeter inte får färdas i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid tillfälliga transporter under korta sträckor. Av denna bestämmelse framgår vidare att barnet i sådana fall i stället ska använda bilbältet när det är möjligt. Förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen döms enligt 4 kap. 10 § och 14 kap. 3 § 1 p c trafikförordningen till penningböter.

C.H. har förnekat brott men vidgått att dottern i baksätet åkt i bilen utan bälteskudde eller särskild skyddsanordning för barn, men uppgett att hon har haft bilbälte på sig. Han har även uppgett att dottern är äldre än tre år och kortare än 135 centimeter. Han har gjort gällande att det rört sig om en tillfällig transport under en kortare sträcka.

Frågan tingsrätten har att ta ställning till är om undantaget i 4 kap. 10 § andra punkten trafikförordningen är tillämpligt, alltså om det funnits möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn i bilen och i så fall om det rört sig om en tillfällig transport en kortare sträcka. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § trafikförordningen ändrades 2006 för att uppfylla kraven i ändringarna som företagits i rådets direktiv 91/671/EEG av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon. Möjligheten för små barn att färdas i fordon där det inte är möjligt att använda särskild skyddsanordning för barn har minskat väsentligt i och med ändringarna. C.H. har uppgett att han, när han blev stoppad, var på väg hem till A.S.s lägenhet för att hämta en bälteskudde. Det saknades därmed inte möjlighet att använda särskild skyddsanordning för barn i bilen. Tingsrätten anser mot bakgrund av detta att den aktuella händelsen inte omfattas av nämnda undantag. Av hans egna samt A.S.s uppgifter framgår att han vid färd från A.S:s lägenhet upptäckt att de glömt bälteskudden men trots detta färdats till tandläkaren. C.H. har därmed uppsåtligen underlåtit att se till att minderårig använt särskild skyddsanordning. Åtalet är därmed även i denna del styrkt.

Domslut

Domslut

Tingsrätten dömde C.H. enligt 4 kap. 10 § och 14 kap. 3 § 1 ctrafikförordningen (1998:1276) för bilbältesförseelse vid två tillfällen den 25 juni 2015 till penningböter 3 250 kr

Nämndemannen Erik Brunnegård var skiljaktig och ville ogilla åtalet under åtalspunkten 1.

Hovrätten

C.H. överklagade tingsrättens dom och yrkade bl.a. att åtalet under åtalspunkten 2 skulle ogillas. Åklagaren motsatte sig ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Cecilia Gilljam, hovrättsrådet Anna Graninger och tf. hovrättsassessorn Fredrik Blommé, referent) anförde i dom den 14 juni 2016:

Domskäl

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. Förhören vid tingsrätten har spelats upp. C.H. har i hovrätten åberopat en ny karta över sin färdväg och preciserat den sträcka han och familjen färdades mellan bostaden och tandläkaren till 1,4 km enkel resa.

---

Som huvudregel gäller enligt 4 kap. 10 § trafikförordningen (1998:1276) att barn som är kortare än 135 cm vid färd på väg i en personbil ska använda en särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet. Frågan är om undantagsbestämmelsen i 4 kap. 10 § punkten 2 trafikförordningen är tillämplig. Av bestämmelsen framgår att barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 cm inte får färdas i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid tillfälliga transporter under korta sträckor. I punkten 3 samma bestämmelse framgår att barn som är yngre än tre år inte får färdas i ett fordon där det inte har möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor. Ytterligare undantag för vissa specifika situationer och förhållanden finns i 4 kap. 10 d § trafikförordningen.

I den bil som C.H. och hans familj färdades fanns det möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn. Även om de hade glömt denna eller annars inte hade tillgång till en sådan innebär detta inte att det i bilen saknades förutsättningar att använda en sådan. Undantagsbestämmelsen är därför inte tillämplig i nu aktuellt fall även om det i detta fall var fråga om en tillfällig transport under en kortare sträcka. Liksom tingsrätten funnit ska C.H. därför dömas även för bilbältesförseelse enligt åtalspunkten 2.

Hovrättens domslut

Hovrätten, som anmärker att tillämpliga lagrum avseende förseelsen i åtalspunkten 2 rätteligen är 4 kap.10 och 10 c §§ samt 14 kap. 5 §trafikförordningen (1998:1276), fastställer tingsrättens domslut.

Hovrättens dom meddelad: den 14 juni 2016.

Mål nr: B 2705-15.

Lagrum: 4 kap. 10 § trafikförordningen (1998:1276).