RH 2022:20

Vid bedömningen av en gäldenärs förbehållsbelopp vid löneutmätning har hänsyn tagits till sambons skuldsanering.

Kalmar tingsrätt

Kronofogdemyndigheten beslutade i september 2021 om löneutmätning avseende S.P. för betalning av S.P:s skulder. Kronofogdemyndigheten meddelade sedan ett ändringsbeslut den 19 april 2022. Vid beräkningen av S.P:s förbehållsbelopp togs hänsyn till sambons inkomst efter skatt.

S.P. överklagade ändringsbeslutet och anförde bl.a. att förbehållsberäkningen var felaktig eftersom sambons skuldsanering inte hade beaktats.

Kronofogdemyndigheten yttrade sig och anförde följande. Att i en löneutmätning

förbehålla en gäldenär kostnader som gäldenärens anhöriga har för betalningar i en

skuldsanering är inte i enlighet med Kronofogdemyndighetens praxis för vad som kan föranleda tillägg i löneutmätning. Vad S.P. har anfört medför därför inte grund för ändring av löneutmätningen.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Katarina Wahlberg) anförde följande i beslut den 16 maj 2022.

SKÄL

Tingsrätten gör samma bedömning som Kronofogdemyndigheten. Det som S.P. framfört leder inte till någon annan bedömning.

BESLUT

Tingsrätten avslår överklagandet.

Hovrätten

S.P. överklagade tingsrättens beslut och anförde i huvudsak detsamma som i tingsrätten.

Kronofogdemyndigheten vidhöll att löneutmätningen inte borde ändras eller upphävas och uppgav att vad klagandens sambo betalade inom ramen för skuldsanering inte hade vägts in vid proportioneringen.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Cathérine Beckström Gustafsson och Petra Schöniger, referent, samt tf. hovrättsassessorn Malin Hellberg) anförde följande i beslut den 22 juni 2022.

SKÄL

Lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll samt till fullgörande av betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning av lön har bättre rätt till lönen. Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning (förbehållsbeloppet) bestäms med ledning av ett normalbelopp som fastställs varje år. Normalbeloppet ska anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad, som beräknas särskilt och läggs till normalbeloppet (se 7 kap.4 och 5 §§utsökningsbalken).

I Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning 2022 (KFM A 2021:1) framgår bland annat följande. Om en med gäldenären sammanlevande make eller sambo har inkomst bör gäldenärens förbehållsbelopp bestämmas med beaktande av makens eller sambons ekonomiska förmåga att bidra till betalningen av familjens gemensamma kostnader. Dessa kostnader bör fördelas på så sätt att respektive make eller sambo svarar för den del av kostnaderna som motsvarar dennes inkomst i förhållande till makarnas eller sambornas sammanlagda inkomster (proportionering).

I detta fall har Kronofogdemyndigheten vid fördelningen av det totala förbehållsbeloppet för hushållet räknat med S.P:s och sambons inkomster efter skatt. Frågan är om det vid beräkningen även bör tas hänsyn till en makes eller sambos kostnad för skuldsanering.

Utöver Kronofogdemyndighetens riktlinjer saknas närmare vägledning om hur beräkningen ska ske och vilka avdrag som ska göras vid proportioneringen mellan makar eller sambor vid löneutmätning. Redan den omständigheten att det av Kronofogdemyndighetens riktlinjer framgår att det är makens eller sambons ekonomiska förmåga att bidra som ska beaktas vid bestämmandet av förbehållsbeloppet, talar dock för att avdrag inte endast bör göras för skatt utan att hänsyn även ska tas till exempelvis kostnad på grund av skuldsanering. I samma riktning talar att utgångspunkten för när en makes eller sambos inkomster ska beaktas får antas vara att denne är skuldfri (jfr uttalande i Benndorf m.fl., Utsökningsbalk (1981:774) 7 kap. 5 §, avsnitt 3.1, Lexino 2022-01-07, JUNO).

Med anledning av att S.P:s sambo har skuldsanering måste sambons ekonomiska förmåga att bidra till betalningen av familjens gemensamma kostnader anses vara lägre än vad Kronofogdemyndigheten har utgått ifrån. Hovrätten finner därför att det finns skäl att ta hänsyn till S.P:s sambos skuldsanering vid proportioneringen mellan samborna. Avdrag ska alltså göras även för sambons kostnad på grund av skuldsanering. Beräkningen bör göras av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndighetens beslut ska därför undanröjas och ärendet återförvisas dit för en ny beräkning av S.P:s förbehållsbelopp.

BESLUT

Med ändring av tingsrättens beslut undanröjer hovrätten Kronofogdemyndighetens löneutmätningsbeslut den 19 april 2022 och återförvisar ärendet till Kronofogdemyndigheten för fortsatt behandling. Hovrätten upphäver eventuella efterföljande fördelnings- och utbetalningsbeslut.