DVFS 1978:7

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1978:7

SSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Nils Ljunggren
Utkom från trycket den 27 juni 1978

Bestämmelser om expediering till konsumentverket av avgörande som rör tillämpningen av 36 § avtalslagen 

utfärdade den 6 april 1978.

Domstolsverket föreskriver följande.

Högsta domstolen, hovrätt och tingsrätt skall tillställa konsumentverket avskrift av dom och slutligt beslut i mål vari tillämpligheten av 36 § avtalslagen (1915:218) prövats. Expediering skall dock endast ske av avgörande i konsumenttvist. Avgörande av tingsrätt eller hovrätt expedieras endast om det vunnit laga kraft. Sådan expedition skall förses med lagakraftbevis.

Expediering skall ske inom en vecka från det avgörandet vunnit laga kraft eller, såvitt angår expedition från högsta domstolen, inom en vecka från det domstolen skilt målet från sig.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1978.

____________

DOMSTOLSVERKET

MATS BÖRJESSON

K-A Bladh