DVFS 1986:10

Domstolsverkets föreskrifter om underrättelse om förbud mot yrkesmässig rådgivning

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1986:10

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Tomas Stahre
Utkom från trycket den 26 november 1986

Domstolsverkets föreskrifter om underrättelse om förbud mot yrkesmässig rådgivning 

beslutade den 10 november 1986.

Med stöd av 2 § förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar och förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall föreskriver domstolsverket efter samråd med riksskatteverket följande.

De allmänna domstolarnas underrättelseskyldighet till registret enligt 2 § i förordningen skall fullgöras genom att en avskrift av domen eller beslutet översänds till registret. Har i dom förordnats att förbud skall gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft, skall meddelande enligt 3 § första stycket tredje meningen i förordningen skrivas på blankett Dv 485 (Meddelande om fullföljd), som översänds till registret.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket.

____________

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Birgitta Holmgren

 (DV:s dnr 2579-1986)