DVFS 1987:33

Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätts rapportering enligt 2 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1987:33

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Tomas Stahre
Utkom från trycket den 22 december 1987

Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätts rapportering enligt 2 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret 

utfärdade den 10 december 1987.

Domstolsverket föreskriver, med stöd av 9 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret - efter samråd med statistiska centralbyrån - att tingsrätt skall fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 2 § nämnda förordning genom användande av särskilda formulär (1).

____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1988. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1977:103, B 39) för tingsrätts rapportering enligt 2 § äktenskapsregisterkungörelsen (1952:87) upphör då att gälla.

DOMSTOLSVERKET

TOMAS STAHRE

Bengt Högberg

1 Formulären (Dv 451 och 371 B) här utelämnade
(DV:s dnr 3041-1987)