DVFS 1987:34

Domstolsverkets föreskrifter för hovrätts och högsta domstolens rapportering enligt 3 § 1 stycket förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1987:34

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Tomas Stahre
Utkom från trycket den 22 december 1987

Domstolsverkets föreskrifter för hovrätts och högsta domstolens rapportering enligt 3 § 1 stycket förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret 

utfärdade den 10 december 1987.

Domstolsverket föreskriver, med stöd av 9 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret - efter samråd med statistiska centralbyrån - att hovrätt och högsta domstolen skall fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 3 § 1 stycket nämnda förordning genom användande av särskilt formulär (1).

____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1988.

DOMSTOLSVERKET

TOMAS STAHRE

Bengt Högberg

1 Formulär Dv 457 här utelämnat
(DV:s dnr 3041-1987)