DVFS 1989:5

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av anvisningar för rekvisition av aktmaterial m m i skattemål - länsrätt (DVFS 1979:55 B 63)

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1989:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Tomas Stahre
Utkom från trycket den 22 juni 1989

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av anvisningar för rekvisition av aktmaterial m m i skattemål - länsrätt (DVFS 1979:55 B 63) 

utfärdade den 7 juni 1989.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § verkets instruktion (SFS 1988:317) att Anvisningar för rekvisition av aktmaterial m m i skattemål - länsrätt (DVFS 1979:55 B 63) skall upphöra att gälla i och med utgången av juni månad 1989.

____________

DOMSTOLSVERKET

TOMAS STAHRE

Mikael Ocklind

(DV:s dnr 1032-1989)