DVFS 1991:15

Domstolsverkets föreskrifter om domstolarnas skyldighet att lämna underrättelse till rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande allmän rättshjälp

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1991:15

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 18 oktober 1991

Domstolsverkets föreskrifter om domstolarnas skyldighet att lämna underrättelse till rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande allmän rättshjälp; 

utfärdade den 24 september 1991.

Domstolsverket utfärdar med stöd av 21 § rättshjälpsförordningen (1979:938) följande föreskrifter om domstolarnas skyldighet att underrätta rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande allmän rättshjälp.

Med domstol förstås i dessa föreskrifter de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, försäkringsöverdomstolen, försäkringsrätterna och arbetsdomstolen. Vad som sägs om domstol skall även gälla hyresnämnderna och arrendenämnderna.

1 Mål eller ärende vari avräkning enligt 30 § rättshjälpslagen inte har gjorts

1.1 Allmän rättshjälp med biträdesförordnande beviljas

Rättshjälpsmyndigheten skall underrättas om beslutet först i samband med underrättelse enligt punkterna 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 eller 1.11.

1.2 Allmän rättshjälp utan biträdesförordnande beviljas

En kopia av blanketten "Besked om allmän rättshjälp" (Dv 1042) skickas inom en vecka till rättshjälpsmyndigheten.

1.3 Ansökningsavgift för den som beviljats allmän rättshjälp

Avgiftens storlek skall antecknas på dagboksbladets baksida. I samband med att domstolen enligt punkterna 1.8 eller 1.11 sänder underrättelse om beslut till rättshjälpsmyndigheten skall en kopia av dagboksbladets baksida med anteckningen om ansökningsavgiften bifogas.

Har ansökningsavgift uppkommit i ärende om förordnande av bodelningsförrättare skall en kopia av förordnandet skickas till rättshjälpsmyndigheten inom en vecka från dagen för beslutet. På kopian skall antecknas avgiftens storlek samt ordet "rättshjälpskostnad".

1.4 Rättshjälpen utvidgas

Rättshjälpsmyndigheten skall underrättas om beslutet först i samband med underrättelse enligt punkterna 1.8 eller 1.11 nedan. En kopia av beslutet om att utvidga rättshjälpen fogas då till övriga handlingar som skickas till rättshjälpsmyndigheten.

1.5 Jämkning av maximibeloppet och högsta beloppet för tilläggsavgiften

En kopia av beslutet sänds till rättshjälpsmyndigheten inom en vecka från dagen för beslutet. Om det är domstolen eller advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som beviljat rättshjälpen och domstolen inte tidigare har underrättat rättshjälpsmyndigheten om att rättshjälp beviljats skall en kopia av blanketten "Besked om allmän rättshjälp och om förordnande av biträde" (Dv 1010 B eller C) bifogas.

1.6 Substitution, byte av biträde och entledigande av biträde

I samband med att domstolen sänder underrättelse till rättshjälpsmyndigheten enligt punkterna 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 eller 1.11 skall en kopia av beslutet om substitution, byte av biträde eller entledigande av biträde bifogas.

Om det är en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som beslutat om substitution skall i stället en kopia av beskedet enligt 19 § rättshjälpsförordningen bifogas underrättelsen.

1.7 Förskott

En kopia av beslutet sänds till rättshjälpsmyndigheten inom en vecka från dagen för beslutet. Om det är domstolen eller advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som beviljat rättshjälpen och domstolen inte tidigare har underrättat rättshjälpsmyndigheten om att rättshjälp beviljats skall en kopia av blanketten "Besked om allmän rättshjälp och om förordnande av biträde" (Dv 1010 B eller C) bifogas.

1.8 Beslut om att rättshjälpen upphör eller om att rättshjälpen undanröjs

En kopia av beslutet skall sändas till rättshjälpsmyndigheten inom en vecka från dagen för beslutet. Om det är domstol eller advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som beviljat rättshjälpen och rättshjälpsmyndigheten inte tidigare har underrättats om att rättshjälp har beviljats skall en kopia av blanketten "Besked om allmän rättshjälp och om förordnande av biträde" (Dv 1010 B eller C) bifogas. När målet avgörs skall en kopia av domen eller det slutliga beslutet skickas till rättshjälpsmyndigheten. Det är tillräckligt att skicka den del av avgörandet som innehåller parternas namn och slutet.

1.9 Ersättning p g a allmän rättshjälp som utbetalas omedelbart

Uppgift om ersättningens storlek antecknas på daboksbladets baksida. I samband med att domstolen enligt punkterna 1.8 eller 1.11 sänder underrättelse om beslut till rättshjälpsmyndigheten skall en kopia av dagboksbladets baksida med uppgift om ersättningen bifogas.

Kommentar: Betalning enligt denna punkt kan avse ersättning som vid huvudförhandling tillerkänns parter, vittnen, sakkunniga m fl som omedelbart utbetalas av domstolen.

1.10 Ersättning p g a allmän rättshjälp som inte betalas omedelbart

En kopia av beslutet översänds till rättshjälpsmyndigheten inom en vecka från dagen för beslutet. Om det är domstolen eller advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som beviljat rättshjälpen och domstolen inte tidigare har underrättat rättshjälpsmyndigheten om att rättshjälp har beviljats skall en kopia av blanketten "Besked om allmän rättshjälp och om förordnande av biträde" (Dv 1010 B eller C) bifogas.

Kommentar: Betalning enligt denna punkt kan avse ersättning till sakkunnig, utredare, medlare m fl där ersättningen inte betalas omedelbart utan skall utbetalas av rättshjälpsmyndigheten.

Om den som tillerkänts ersättning inte driver näringsverksamhet skall domstolen på kopian av beslutet ange ordet "uppdragstagare" och den ersättningsberättigades personnummer. Ingår i ersättningen skattepliktig ersättning för resa med egen bil eller traktamente skall av underrättelsen framgå hur denna ersättning beräknats. Har vittne tillerkänts ersättning enligt denna punkt skall nu angivna uppgifter inte lämnas.

Om den som tillerkänts ersättning yrkesmässigt omsätter sådana tjänster som han tillerkänts ersättning för och därför är skyldig att redovisa mervärdeskatt samt domstolen i beslutet inte har angett hur stor del av ersättningen som utgör sådan skall på underrättelsen till rättshjälpsmyndigheten antecknas storleken av mervärdeskattebeloppet och ordet "mervärdeskatt".

1.11 Beslut i rättshjälpsfrågor som tas in i domstolens slutliga avgörande

1.11.1 Allmänt

Rättshjälpsmyndigheten skall underrättas om sådana beslut genom att en kopia av avgörandet skickas till myndigheten inom en vecka från dagen för domen eller beslutet. Underrättelsen skall avse de delar av avgörandet som innehåller parternas namn och slutet. Om det är domstolen eller advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som beviljat rättshjälpen och rättshjälpsmyndigheten inte tidigare har underrättats om att rättshjälp har beviljats skall kopia av blanketten "Besked om allmän rättshjälp och om förordnande av biträde" (Dv 1010 B eller C) bifogas.

Kommentar: De beslut det här främst är fråga om är beslut om slutlig biträdesersättning, beslut om ersättningsskyldighet enligt 31 § första stycket och 31 a-c §§ rättshjälpslagen samt beslut varigenom en kostnad som tidigare ersatts "eljest av allmänna medel" förklaras utgöra en rättshjälpskostnad enligt 19 § rättshjälpslagen.

1.11.2 Särskilt om biträdesersättning

Om domstolen i beslutet inte har angett hur stor del av ersättningen som utgör mervärdeskatt skall på underrättelsen till rättshjälpsmyndigheten antecknas storleken av mervärdeskattebeloppet och ordet "mervärdeskatt".

1.11.3 Särskilt om beslut enligt 31 c § rättshjälpslagen

Om en ställföreträdare har ålagts ersättningsskyldighet skall domstolen på kopian av beslutet ange ställföreträdarens personnummer.

1.11.4 Särskilt om tredskodomar och avgöranden som skall delges för att besvärstid skall börja löpa

I nu avsedda fall skall rättshjälpsmyndigheten även underrättas när avgörandet vunnit laga kraft. Detta sker genom att en kopia av domens eller beslutets första sida förses med en anteckning om att avgörandet vunnit laga kraft och översänds till myndigheten.

Beviljas återvinning av en tredskodom skall en kopia av återvinningsskriften - vid behov kompletterad med uppgift om domstol, tidigare målnummer och det nya målnumret - översändas till rättshjälpsmyndigheten.

1.12 Domen eller beslutet eller någon del därav överklagas

En kopia av första sidan av klagoskriften skickas till rättshjälpsmyndigheten inom en vecka räknat från utgången av klagotiden. Den myndighet som meddelar dom eller beslut i anledning av den fullföljda talan skall inom en vecka från dagen för avgörandet skicka en kopia därav till rättshjälpsmyndigheten. Endast de delar av domen eller beslutet som innehåller parternas namn och slutet behöver skickas.

2 Mål eller ärende vari avräkning enligt äldre bestämmelser har gjorts

Samma åtgärder vidtas som angetts under 1. I samband med att domstolen första gången skickar underrättelse till rättshjälpsmyndigheten enligt punkterna 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11 eller 1.12 bifogas kopior av tidigare fattade beslut om ersättning till biträde och av gjorda avräkningar.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket. Tidigare utfärdade föreskrifter (DVFS 1990:23, B 129) skall då upphöra att gälla.

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Lars Friedner

(DV:s dnr 1658-1991)