DVFS 1991:16

Domstolsverkets föreskrifter om domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1991:16

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 18 oktober 1991

Domstolsverkets föreskrifter om domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken; 

utfärdade den 24 september 1991.

Domstolsverket meddelar med stöd av 13 § förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m m (föräldrabalksförordningen) följande föreskrifter.

Faderskap
1 § Domstol skall för rapportering enligt 1 och 10 §§ föräldrabalksförordningen använda kopia av domen i de delar som avser domstolens namn, domens datum, domens och målets nummer, parterna samt domslutet. Kopian skall förses med lagakraftbevis.

Adoption
2 § Domstol skall för rapportering enligt 2 och 10 §§ föräldrabalksförordningen använda blanketten Underrättelse om tillstånd att antaga adoptivbarn (Dv 445).

Vårdnad om barn
3 § Domstol skall för rapportering av dom enligt 3 och 10 §§ föräldrabalksförordningen använda kopia av domen i de delar som avser domstolens namn, domens datum, domens och målets nummer, parterna samt domslutet. Kopian skall förses med lagakraftbevis.

Rapportering av beslut (interimistiskt eller slutligt) sker på blanketten Uppgift angående vårdnad om barn (Dv 444).

Underhåll
4 § Domstols upplysningsskyldighet enligt 11 a § föräldrabalksförordningen skall fullgöras genom att meddelandet Underhållsbidrag till barn (Dv 376) översänds.

Underrättelser till skattemyndighet
5 § De rapporter till skattemyndighet som avses i 1-3 §§ skall lämnas genom att rapporten sänds till det berörda lokala skattekontoret.

____________

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket. Tidigare utfärdade föreskrifter i ämnet (DVFS 1986:7, B 38) skall då upphöra att gälla.

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Lars Friedner

(DV:s dnr 1675-1991)