DVFS 1992:3

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om dagbokföring och statistikregistrering i mål i försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1992:3

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 21 februari 1992

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om dagbokföring och statistikregistrering i mål i försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna 

utfärdade den 7 februari 1992.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 23 § förordningen (1979:575) om protokollföring m m vid de allmänna förvaltningsdomstolarna och 31 § förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion att verkets föreskrifter om dagbokföring och statistikregistrering i mål i försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna (DVFS 1988:19, B 119 (1)) skall upphöra att gälla från och med den 1 juli 1992.

____________

En försäkringsrätt skall senast den 30 juni 1992 ha registrerat de mål som skall överlämnas till en kammarrätt enligt punkten 1 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1992:19) om upphävande av förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion i kammarrättens målregister. För registreringen gäller, om annat inte anges nedan, vad domstolsverket föreskrivit om målregistrering i kammarrätterna (DVFS 1990:25, B 1).

1. Försäkringsrätten för Mellansverige skall registrera målen från terminal i kammarrätten i Stockholm, försäkringsrätten för Södra Sverige från terminal i kammarrätten i Jönköping och försäkringsrätten för Norra Sverige från terminal i försäkringsrätten.

2. Målen skall för varje kammarrätt numreras löpande med början på nummer 10 001-1992. För de mål som försäkringsrätten för Mellansverige överlämnar till kammarrätten i Göteborg eller kammarrätten i Jönköping skall nummerserien dock inledas med 15 001.

3. Som inkomstdag skall anges målets inkomstdag till försäkringsrätten.

4. Försäkringsrätternas dagboksblad eller målförteckningsblad skall utgöra underlag för registreringen. Måltypskod anges med ledning av beskrivningen av saken i de fall koden för kammarrätten inte redan angivits på dagboksbladet eller målförteckningsbladet. Om måltyp inte kan utläsas med säkerhet anges endast målgruppskod (två siffror).

5. Kammarrätterna skall senast den 1 mars 1992 till berörda försäkringsrätter lämna en förteckning över de rotlar som skall tilldelas mål och ange principerna för måltilldelningen. Försäkringsrätterna får påbörja omregistreringen tidigast den 9 mars 1992.

____________

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Eva Nordqvist

1 Rubriken har varit oförändrad även sedan föreskrifterna för försäkringsöverdomstolen upphävts genom övergångsbestämmelser till DVFS 1990:25, B 1.
(DV:s dnr 1862-1991)