DVFS 1992:8

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1992:8

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 5 juni 1992

Förordning om upphävande av förordningen (DVFS 1990:19, A 70) om tillsättning av vissa tjänster m.m. inom domstolsväsendet; 

utfärdad den 27 maj 1992.

Regeringen föreskriver att förordningen (DVFS 1990:19, A 70) om tillsättning av vissa tjänster m.m. inom domstolsväsendet skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1992.

____________

Denna förordning skall kungöras i Domstolsverkets författningssamling.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

(DV:s dnr 967-1992)