DVFS 1995:15

Domstolsverkets föreskrifter för domstol, Rättshjälpsmyndigheten, Statens invandrarverk och polismyndighet att lämna uppgift om beslut rörande rättshjälp m m

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1995:15

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 24 augusti 1995

Domstolsverkets föreskrifter för domstol, Rättshjälpsmyndigheten, Statens invandrarverk och polismyndighet att lämna uppgift om beslut rörande rättshjälp m m 

beslutade den 14 augusti 1995.

Med stöd av 21, 30 och 36 §§ rättshjälpsförordningen (1979:938) föreskriver Domstolsverket att domstolarna, Rättshjälpsmyndigheten, Statens invandrarverk och polismyndigheterna skall lämna uppgift till Domstolsverket om vissa beslut rörande rättshjälp.

Med domstol förstås i dessa föreskrifter tingsrätt, hovrätt, länsrätt och kammarrätt. Vad som sägs om domstol skall även gälla arrendenämnd och hyresnämnd.

Beslut som omfattas av uppgiftsskyldigheten

A. Beslut som innebär att ansökan om allmän rättshjälp beviljats av annan domstol än allmän domstol. Uppgift skall dock inte lämnas om beslut vid allmän förvaltningsdomstol i mål enligt 21 kap föräldrabalken.

B. Beslut som innebär att ansökan om allmän rättshjälp beviljats

  • i angelägenhet där det kommit i fråga att tillämpa bestämmelse i 8 § 1 st p 1-4 eller 7-10 rättshjälpslagen
  • 8 § 2 st rättshjälpslagen
  • dödsbo

C. Beslut om ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen eller offentlig försvarare, där den sammanlagda ersättningen till denne uppgår till minst 50 000 kr inklusive mervärdesskatt, om beslutet meddelats av tingsrätt, länsrätt, Rättshjälpsmyndigheten, arrendenämnd eller hyresnämnd.

Uppgift skall inte lämnas om beslutet avser förskott.

D. Beslut, i vilket sakkunnig tillerkänts ersättning med minst 20 000 kr inklusive mervärdesskatt.

E. Beslut, i vilket medlare enligt 42 kap 17 § rättegångsbalken tillerkänts ersättning.

F. Beslut om ersättning för utomprocessuell utredning med minst 25 000 kr inklusive mervärdesskatt.

G. Beslut, i vilket bodelningsförrättare tillerkänts ersättning med minst 50 000 kr inklusive mervärdesskatt.

H. Beslut som är av principiellt intresse.

I. Har Statens invandrarverk eller polismyndighet meddelat beslut om offentligt biträde enligt 41 § 1 st p 5 - 9 rättshjälpslagen skall uppgift lämnas till Domstolsverket om beslutet

  • är av principiellt intresse eller
  • avser ersättning till offentligt biträde om den sammanlagda ersättningen uppgår till minst 20 000 kr inklusive mervärdesskatt.

Fullgörande av uppgiftsskyldigheten

Meddelas beslut som omfattas av uppgiftsskyldigheten skall en kopia av beslutet och av ansökningshandlingen eller kostnadsräkningen snarast tillställas Domstolsverket under adress: Domstolsverket, 551 81 JÖNKÖPING.

Domstolsverkets ställning av motpart

Domstolsverket får enligt 49 a § rättshjälpslagen föra talan mot beslut i fråga om rättshjälp. För att Domstolsverket i överinstans skall få ställning av motpart med vilken kommunikation måste ske innan undersinstansens beslut ändras förutsätts i princip att verket tillkännagett att det önskar föra talan i målet (NJA I 1982 s 845).

Domstolsverket anmäler härmed att verket önskar inträda som motpart i de fall det finns anledning att ändra beslut varom verket har underrättats enligt dessa föreskrifter eller skulle ha underrättats om underinstansen hade meddelat ett för klaganden fördelaktigare beslut än det som nu är föremål för överinstansens prövning.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 1995. Tidigare utfärdade föreskrifter (DVFS 1990:22, B 64) upphör då att gälla.

DOMSTOLSVERKET

BERTIL HÜBINETTE

Ingelöv Bruder

(DV:s dnr 721-1995)