DVFS 1997:26

Domstolsverkets föreskrifter om statistikrapportering avseende vissa rättshjälpsuppgifter

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1997:26

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 21 december 1997

Domstolsverkets föreskrifter om statistikrapportering avseende vissa rättshjälpsuppgifter

beslutade den 15 december 1997.

Domstolsverket fastställer med stöd av 1 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken, följande föreskrifter för Rättshjälpsmyndigheten och för annan länsrätt än länsrätterna i Stockholms län, i Skåne län och i Göteborg.

Uppgifter om rättshjälp
1 § Rättshjälpsmyndigheten skall till Brottsförebyggande rådet lämna uppgift om dels antalet mål och ärenden vid hyresnämnderna, arrendenämnderna och Svea hovrätt i egenskap av överinstans för ärenden som tidigare prövats av hyresnämnd i vilka rättshjälp förekommit, dels antalet personer som haft rättshjälp vid domstolen eller nämnden, dels antalet personer som av domstolen eller nämnden beviljats rättshjälp.

Uppgifter om offentligt biträde
2 § Länsrätt skall lämna uppgift till Brottsförebyggande rådet om antalet ansökningar till länsrätten om förordnande av offentligt biträde.

Fullgörande av uppgiftsskyldigheten
3 § Uppgifterna skall avse ett kalenderår med början 1997 och antingen förmedlas via datamedium eller lämnas på blankett "Rättsstatistik 5 Rättshjälp". Uppgifterna sänds till Brottsförebyggande rådet senast den 1 mars året närmast efter det som uppgifterna avser.

____________

Övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 1998, då tidigare meddelade föreskrifter (DVFS 1991:5, B 71) upphör att gälla.

2. Uppgiftsskyldigheten omfattar även allmän rättshjälp och rättshjälp genom offentligt biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429) i enlighet med de upphävda föreskrifterna därom (DVFS 1991:5, B 71).

DOMSTOLSVERKET

JAN BÄCKSTRÖM

Susanne Bagge

(DV:s dnr 1619-1997)