DVFS 1997:28

Föreskrifter

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1997:28

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 21 december 1997

Domstolsverkets personaladministrativa föreskrifter och allmänna råd

beslutade den 16 december 1997.

Domstolsverket meddelar med stöd av 2 § förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket följande.

Föreskrifter
1 § Föreskrifterna gäller, om inte annat sägs, samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

Fotnot I "Handbok för personaladministration" lämnar Domstolsverket vissa upplysningar om tillämpningen av dessa föreskrifter.

2 § Hovrättslagman, kammarrättslagman, hovrättsråd, kammarrättsråd, hovrättsassessor, kammarrättsassessor, revisionssekreterare och regeringsrättssekreterare som har tillträtt sin anställning före den 1 juli 1992 får en årssemester om 35 dagar även om gällande semesterbestämmelser inte medger detta.

3 § Myndigheten beslutar om tilldelning av utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" för egen personal utom myndighetschefen.

4 § Om det beträffande en arbetstagare som omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) uppkommer frågan om disciplinansvar och åtalsanmälan, och skall frågan enligt myndighetens instruktion prövas av Domstolsverket eller Notarienämnden, skall anmälan till Domstolsverket ske utan dröjsmål.

Fotnot För anställda som omfattas av lagen (1994:261) om fullmaktsanställning och icke ordinarie domare gäller särskilda bestämmelser i instruktionerna för myndigheterna.

Allmänna råd
5 § En myndighet som har behov av att anställa en arbetstagare kan informera om den lediga anställningen i Domstolsverkets personalcirkulär.

6 § Domstolsverket prövar ärenden om rätt till ersättning vid flyttning och dubbel bosättning. Vid ansökan bör blanketterna "Ansökan om ersättning för flyttkostnader/ersättning för dubbel bosättning" (DV 722) samt "Avrop bohagstransport" användas.

7 § Myndigheten kan vid behov utfärda tjänstekort. Bestämmelser om tjänstekort finns i förordningen (1958:272) om tjänstekort samt Rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstekort (RPS FS 1988:9).

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 1998. Samtidigt upphör DVFS 1994:11, A 33 att gälla.

DOMSTOLSVERKET

BERTIL HÜBINETTE

Elisabeth Thoor

(DV:s dnr 1612-1997)