DVFS 1998:1

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa författningar i Domstolsverkets författningssamling

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1998:1

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 27 februari 1998

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa författningar i Domstolsverkets författningssamling 

beslutade den 18 februari 1998.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av mars månad 1998.

Serie nrLöp nrRubrik
A 3 1977:8

Anvisningar för redovisningen vid allmän advokatbyrå

A 3:1 1979:23 Ändring i tillämpningsanvisningar för redovisningen vid allmän advokatbyrå
A 3:2 1984:2 Ändring i Tillämpningsanvisningar för redovisningen vid allmän advokatbyrå
A 3:3 1985:4 Ändring i Tillämpningsanvisningar för redovisningen vid allmän advokatbyrå
A 8 1983:46 Föreskrifter om uppbörd och redovisning av stämpelskatt och avgift enligt expeditionskungörelsen (1964:618) vid domstol
A 30 1987:4 Domstolsverkets föreskrifter för utfärdande av tjänstgöringsbetyg för biträden
A 31 1989:1 Domstolsverkets föreskrifter om formulär m.m. för betyg över tjänstgöring i tingsrätt och länsrätt enligt notarieförordningen samt rekommendationer om formulärets användning
A 38 1978:26 Beslut enligt 3 § medbestämmandeavtalet för det statliga arbetstagarområdet (MBA-S)
A 39 1982:17 Föreskrifter om redovisning av kungörelsekostnader och vissa avgifter enligt expeditionskungörelsen (1964:618) och om vissa ekonomiadministrativa rutiner i samband med handläggning av konkurser
A 40 1990:8 Domstolsverkets föreskrifter om rätt att sluta lokala kollektivavtal om skyddsverksamheten enligt allmänna arbetsmiljöavtalet (AMLA-89)
A 56 1981:12 Beslut om befogenhet att sluta lokala medbestämmandeavtal om introduktion m.m.
A 60 1982:9 Beslut om befogenhet att sluta lokala medbestämmandeavtal om formerna för arbetstagarorganisationernas medverkan i utarbetandet av anslagsframställning
A 61 1982:16 Beslut om befogenhet att sluta lokala kollektivavtal avseende trivselpengar
A 66 1987:14 Domstolsverkets förskrifter om uppbörd och redovisning av kungörandeavgifter i konkursärenden enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
A 74 1994:1 Domstolsverkets föreskrifter om rätt att sluta lokala kollektivavtal om utvecklingssamtal
B 4 1977:4 Föreskrift angående inskrivningsmyndighets medverkan vid avveckling av bihang C
B 11 1977:16 Föreskrifter för genomgång av fastighetsböckerna
B 19 1977:60 Distriktsindelning vid inskrivningsmyndigheten i Norrköpings domsaga
B 22 1982:10 Bestämmelser om dagbokföring och statistikrapportering vid bostadsdomstolen
B 22:1 1982:32 Bestämmelser om dagbokföring och statistikrapportering vid bostadsdomstolen
B 22:2 1984:17 Bestämmelser om dagbokföring och statistikrapportering vid bostadsdomstolen
B 22:3 1988:6 Domstolsverkets föreskrifter om ändring i Bestämmelser om dagbokföring och statistikrapportering vid bostadsdomstolen
B 22:4 1988:25 Domstolsverkets föreskrifter om ändring i Bestämmelser om dagbokföring och statistikrapportering vid bostadsdomstolen
B 24 1980:11 Föreskrifter för statistikrapportering vid rättshjälpsnämnderna
B 31 1977:84 Föreskrifter för försöksverksamhet med dagboken över ärenden om inteckning m.m.
B 51 1979:39 Föreskrifter för aktualisering av inskrivningsregister inför drift med rättsverkan
B 55 1979:11 Blanketter till domar och beslut i mål vid länsrätt samt anvisningar om deras användning
B 55:3 1981:35 Blanketter till domar och beslut i mål i anledning av 1981 års allmänna fastighetstaxering (AFT 81) vid länsrätt samt anvisningar för deras användning
B 55:4 1983:23 Blanketter till domar och beslut i körkortsmål vid länsrätt samt föreskrifter för deras användning
B 55:5 1989:4 Blanketter till domsbilagor i mål vid länsrätt med anledning av 1988 och senare års allmänna och särskilda fastighetstaxering
B 55:6 1990:24 Blanketter till domsbilagor i mål vid länsrätt med anledning av 1990 och senare års allmänna och särskilda fastighetstaxering
B 55:7 1993:5 Blanketter till domsbilagor i mål vid länsrätt med anledning av 1992 och senare års allmänna och särskilda fastighetstaxering
B 56 1989:19 Allmänna råd för utformning av tjänsteföreskrifter för länsrätt
B 62 1990:9 Domstolsverkets föreskrifter för ifyllande av domsbilaga med sifferuppställning - länsrätt
B 69 1987:7 Allmänna råd för utformning av vissa tjänsteföreskrifter för tingsrätt
B 69:1 1987:23 Ändring av Allmänna råd för utformning av vissa tjänsteföreskrifter för tingsrätt
B 75 1980:27 Allmänna anvisningar för utformningen av arbetsordningen för en hovrätt
B 76 1980:28 Allmänna anvisningar för utformningen av arbetsordningen för en kammarrätt
B 79 1980:54 Föreskrifter för registrering av administrativa ärenden m.m.
B 89 1982:18 Distriktsindelning vid inskrivningsmyndigheten i Umeå domsaga
B 90 1982:19 Distriktsindelning vid inskrivningsmyndigheten i Östersunds domsaga
B 107 1986:8 Föreskrift om upphörande av distriktsindelning vid inskrivningsmyndigheterna i Örebro och Varbergs domsagor
B 109 1987:15 Föreskrift om upphörande av distriktsindelning vid inskrivningsmyndigheterna i Alingsås, Kalmar och Karlstads domsagor
B 114 1988:3 Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av distriktsindelning vid inskrivningsmyndigheterna i Sundsvalls och Västerås domsagor
B 127 1989:8 Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av distriktsindelningen vid inskrivningsmyndigheterna i Kristianstads och Norrköpings domsagor
B 128 1990:20 Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av distriktsindelningen vid inskrivningsmyndigheterna i Falu och Umeå domsagor
B 136 1992:4 Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av distriktsindelningen vid inskrivningsmyndigheterna i Linköpings, Östersunds och Leksands domsagor
B 137 1993:19 Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av distriktsindelningen vid inskrivningsmyndigheterna i Jönköpings, Eksjö och Växjö domsagor 

____________

DOMSTOLSVERKET

JAN BÄCKSTRÖM

Bengt-Åke Engström

(DV:s dnr 88-1997)