DVFS 1998:18

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1998:18

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 22 december 1998

Domstolsverkets föreskrift om upphävande av grundbelopp (DVFS 1997:15, B 29) 

beslutad den 10 december 1998.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1998:317) med instruktion för Domstolsverket att föreskrift om grundbelopp (DVFS 1997:15, B 29) skall upphöra att gälla vid utgången av december månad 1998.

____________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 1999.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Jan Bäckström

(DV:s dnr 1484-1998)