DVFS 1998:19

Domstolsverkets föreskrifter om domstolarnas skyldighet att lämna underrättelse till Rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande rättshjälp

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1998:19

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 22 december 1998

Domstolsverkets föreskrifter om domstolarnas skyldighet att lämna underrättelse till Rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande rättshjälp 

beslutad den 21 december 1998.

Domstolsverket utfärdar med stöd av 17 § rättshjälpsförordningen (1997:404) följande föreskrifter om domstolarnas skyldighet att underrätta Rättshjälpsmyndigheten om beslut rörande rättshjälp.

Med domstol förstås även hyresnämnd och arrendenämnd.

Underrättelser i samband med anhängiggörande och beslut under rättegång m.m.

Anhängiggörande m.m.

1 § När mål eller ärende anhängiggörs vid domstol och rättshjälp har beviljats av Rättshjälpsmyndigheten, skall Rättshjälpsmyndigheten underrättas.

2 § Har kostnader uppstått i rättshjälpsärendet innan målet eller ärendet anhängiggörs vid domstolen, skall Rättshjälpsmyndigheten underrätta domstolen om kostnaderna.

Beslut under rättegången

3 § När rättshjälp har beviljats skall Rättshjälpsmyndigheten underrättas. I samband med att ersättning till biträdet fastställs första gången skall Rättshjälpsmyndigheten underrättas om samtliga beslut som dittills fattats enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Fastställs därefter ytterligare ersättning till biträdet skall Rättshjälpsmyndigheten underrättas om beslutet samt övriga beslut om rättshjälp som fattats efter föregående underrättelse.

4 § Om rättshjälpen upphör, undanröjs eller fortsättning beviljas enligt 34 § rättshjälpslagen skall Rättshjälpsmyndigheten underrättas.

Formen för underrättelse m.m.

5 § Underrättelse till Rättshjälpsmyndigheten om ovanstående beslut sker genom att kopia av de beslut som avses under 1, 3 och 4 §§ snarast översänds till myndigheten.

Särskilt om underrättelse avseende beslut om ersättning för utredning

6 § Av domstol fastställd ersättning för utredning skall snarast rapporteras till Rättshjälpsmyndigheten för betalning.

7 § Om den som har tillerkänts ersättning inte driver näringsverksamhet skall domstolen på kopian av beslutet ange den ersättningsberättigade som uppdragstagare och även ange personnummer. Ingår i ersättningen skattepliktig ersättning för resa med egen bil och traktamente skall av underrättelsen framgå hur denna ersättning har beräknats.

Om den som har tillerkänts ersättning, yrkesmässigt omsätter sådana tjänster och därför är skyldig att redovisa mervärdesskatt och domstolen i beslutet inte har angett hur stor del av ersättningen som utgör sådan, skall på underrättelsen till Rättshjälpsmyndigheten antecknas storleken av mervärdesskattebeloppet.

8 § Domstolen skall ange om den som har tillerkänts ersättning har A- skattesedel eller F-skattesedel. Vidare skall domstolen uppge om näringsverksamheten bedrivs som enskild firma eller som aktiebolag.

Underrättelse om beslut angående rättshjälp i samband med domstolens slutliga avgörande

9 § När målet eller ärendet avgörs skall en kopia av domen eller beslutet i den del som innehåller parternas namn och avgörandet snarast skickas till Rättshjälpsmyndigheten. Samtidigt med dom skall kopia skickas av kostnadsräkningen i den del den innehåller uppgifter enligt 22 § rättshjälpsförordningen (1997:404). Om domstolen tidigare fattat beslut i rättshjälpsfrågan skall Rättshjälpsmyndigheten underrättas även om tidigare beslut, genom att kopia av dessa bifogas.

10 § Om en ställföreträdare har ålagts ersättningsskyldighet enligt 37 § rättshjälpslagen skall domstolen på kopian av beslutet ange ställföreträdarens personnummer.

11 § I fråga om tredskodomar och avgöranden som skall delges för att överklagandetiden skall börja löpa skall Rättshjälpsmyndigheten underrättas även när avgörandet har vunnit laga kraft. Underrättelsen sker genom att en kopia av domens eller beslutets första sida förses med en anteckning om att avgörandet har vunnit laga kraft och översänds till myndigheten.

Beviljas återvinning av tredskodom skall en kopia av återvinningsskriften - i förekommande fall kompletterad med uppgift om domstol, tidigare målnummer och det nya målnumret - översändas till Rättshjälpsmyndigheten.

Underrättelse om att dom eller beslut överklagas

12 § En kopia av första sidan av överklagandet skickas snarast till Rättshjälpsmyndigheten. Den domstol som meddelar dom eller beslut i anledning av överklagandet skall snarast skicka en kopia därav till Rättshjälpmyndigheten. Kopian skall innehålla parternas namn och slutet.

____________

Övergångsbestämmelse

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999, då tidigare utfärdade föreskrifter (DVFS 1997:21, B 142) skall upphöra att gälla.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Jan Bäckström

(DV:s dnr 1598-1997)