DVFS 1998:2

Domstolsverkets föreskrifter rörande tjänsteresa/förrättning, tillfällig anställning och dubbel bosättning

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1998:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 6 mars 1998

Domstolsverkets föreskrifter rörande tjänsteresa/förrättning, tillfällig anställning och dubbel bosättning

beslutade den 26 februari 1998.

Domstolsverket meddelar med stöd av 2 § förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket följande föreskrifter.

1 § Föreskrifterna gäller om inte annat sägs, samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde.(1)

2 § Myndighet som förordnar arbetstagare att under begränsad tid tjänstgöra vid annan myndighet skall besluta om tjänstgöringen, med avseende på rätt till resekostnadsersättning, traktamente och lönetillägg, skall betraktas som tjänsteresa/förrättning eller s.k. tillfällig anställning. En tjänstgöring som redan i förväg är planerad att pågå längre tid än två veckor skall dock alltid betraktas som tillfällig anställning.

3 § Myndigheten skall beställa och betala färdbiljetter i samband med förrättning, tillfällig anställning och dubbel bosättning i de fall resa företas med allmänna kommunikationer.

4 § För tjänsteresor i dömande eller rättstillämpande verksamhet tecknas reseordern av ordförande för medföljande arbetstagare. Ordförandes egen resa företas utan särskild reseorder.

För andra tjänsteresor tecknas reseordern av den (dem) som myndigheten bestämmer. Myndighetschefs egen resa företas utan särskild order.

Advokat och biträdande jurist vid allmän advokatbyrå äger, utan särskild reseorder, företa de tjänsteresor som är föranledda av åtgärder m.m. i advokatbyråns ärenden.

Myndighetschef eller arbetstagare som förordnats härtill attesterar begäran om utbetalning av förmåner i samband med tillfällig anställning och dubbel bosättning.(2)

5 § Reseräkning avseende såväl inrikes som utrikes tjänsteresa granskas av Domstolsverket med undantag för de myndigheter som genom särskilt beslut har egen granskning.

6 § Arbetstagaren skall till reseräkning/utbetalning av förmåner i samband med tillfällig anställning och dubbel bosättning bifoga verifikationer i original över gjorda utlägg för färd- och logikostnader. Har myndigheten tillhandahållit biljett bifogas följesedel eller biljett från resebyrån.

7 § Lägsta belopp som medges för utbetalning av reseförskott är sexhundra kronor. Reseförskottet skall betalas till den anställde via postgiro.

8 § Vid tillämpning av 5 och 6 §§ Allmänt reseavtal (ARA)(3) skall med arbetsgivare avses respektive myndighet.

1) I "Handbok för personaladministration" och "Handbok för redovisning" lämnar Domstolsverket vissa upplysningar om tillämpningen av dessa föreskrifter.
2) Med attest bestyrks bl.a. att arbetstagarens bostads-/familjeförhållanden berättigar till ersättning enligt bestämmelserna i 6 respektive 7 § DV:s flytt- och reseavtal.
3) Allmänt reseavtal (ARA) finns intaget i AgV (SAV) cirkulär 1991 A 2. 

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 1998. Samtidigt upphör DVFS 1989:17 A 63 att gälla.

DOMSTOLSVERKET

BERTIL HÜBINETTE

Mats Malmsjö


(DV:s dnr 41-1998)