DVFS 1999:14

Domstolsverkets föreskrifter om ordningen för att erhålla verkställighet av vissa beslut om betalning till staten

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1999:14

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Birgitta Holmgren
Utkom från trycket den 21 december 1999

Domstolsverkets föreskrifter om ordningen för att erhålla verkställighet av vissa beslut om betalning till staten; 

utfärdade den 13 december 1999.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 34 § rättshjälpsförordningen (1997:404) och 8 § kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m. och 5 § förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter om åtgärder för verkställighet gäller i följande fall.

1. Återbetalningsskyldighet i brottmål och andra beslut om betalning till staten som fattas med stöd av 31 kap. rättegångsbalken,

2. andra beslut om återbetalning till staten av ersättning som i samband med rättegång utgått av allmänna medel, beslut om återbetalning av statens kostnad för någons hämtande till rätten samt de övriga beslut som avses i 8 § kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

Föreskrifter
2 § Sedan ett beslut om betalning till staten vunnit laga kraft skall det översändas till Rättshjälpsmyndigheten. Detta sker genom att en kopia av beslutet, försedd med anteckning om att beslutet vunnit laga kraft, översänds till Rättshjälpsmyndigheten av den myndighet som fattat beslutet. Rättshjälpsmyndigheten skall vidta de åtgärder som behövs för att erhålla betalning.

Innehåller inte beslutet tydligt uppgift om beslutande myndighet, myndighetens mål- eller ärendenummer, datum för beslutet och uppgift om namn, adress och personnummer på den betalningsskyldige, skall underrättelsen kompletteras härmed.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000, då tidigare utfärdade föreskrifter (DVFS 1994:13, B 135) skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller i de fall rättshjälp beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Lena Grunditz

(DV:s dnr 1780-1998)