DVFS 1999:26

Domstolsverkets föreskrifter för Högsta domstolen att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1999:26

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Birgitta Holmgren
Utkom från trycket den 5 januari 2000

Domstolsverkets föreskrifter för Högsta domstolen att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft; 

beslutade den 21 december 1999.

Domstolsverket meddelar med stöd av § 18 förordningen (1999:1135) om misstankeregister följande föreskrifter.

1 § Högsta domstolen skall för gallring i misstankeregistret tillhandahålla Rikspolisstyrelsens enhet i Kiruna uppgift att en dom eller ett slutligt beslut som anges i 2 § meddelats mot en tilltalad (motsvarande) i fråga om brott, påföljd, utvisning, värdeförverkande, vite, straffskatt, allmän avgift eller annan särskild rättsverkan som innebär betalningsskyldighet.

2 § Högsta domstolen skall tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgift om meddelade domar och beslut i följande fall

  1. Dom i brottmål
  2. Beslut om avvisning eller avskrivning av åtal
  3. Slutligt beslut i mål om förvandling av böter
  4. Beslut om avvisning eller avskrivning av talan mot dom eller slutligt beslut som anges ovan under 1-3
  5. Beslut att inte meddela prövningstillstånd beträffande dom eller slutligt beslut som anges ovan under 1-3
  6. Undanröjande utan återförvisning av dom eller beslut som anges ovan under 1-3 på grund av rättegångsfel.

3 § Skyldigheten att lämna uppgift om en dom eller ett beslut fullgörs genom att kopia av den ifyllda första sidan av RI-uppgift om dom respektive RI-uppgift om slutligt beslut kopieras och kompletteras med rubriken gallring samt uppgift om åklagarens diarienummer. Samtliga i målet förekommande diarienummer skall anges på kopian av blanketten. Diarienumret återfinns i stämningsansökan.

Har genom domen endast viss del av åtalet mot en tilltalad avgjorts skall även polismyndighetens diarienummer (K-nummer eller T-nummer) avseende den tilltalade, anges. K-respektive T-numret/numren återfinns i stämningsansökan eller i förundersökningsprotokollet.

Den kopierade och därefter ifyllda blanketten skickas till Rikspolisstyrelsen, Box 847, 981 28 KIRUNA.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

(DV:s dnr 1701-1999)