DVFS 2000:10

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2000:10

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Monica Dahlbom
Utkom från trycket den 6 september 2000 

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen; 

utfärdade den 28 augusti 2000.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol och 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem i fråga om Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7 (1)) om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

dels att rubriken till föreskrifterna skall ha följande lydelse, Domstolsverkets föreskrifter om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen,

dels att avräkningsunderlag enligt 16 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol i Högsta domstolen skall utformas på det sätt som framgår av blankett i bilaga A,

dels att föreskrifterna skall ha ändrad lydelse på sätt som framgår av bilaga B (2).

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2000.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Ändrad genom DVFS 1999:24
2 Bilaga B här utesluten
(DV:s dnr 562-2000)

BILAGA A till DVFS 2000:10

Domstolens namn AVRÄKNINGSUNDERLAG
Datum
Aktbil
Mål nr


 Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid

Datum för dom/beslut

Efternamn

 Förnamn


Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

Frihetsberövad

Datum

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

Datum


Särskild anteckning 

  • Kriminalvårdsstyrelsen har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvårdsstyrelsen som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till lokal kriminalvårdsmyndighet m.fl. myndigheter

  • Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

……………………………………….
Underskrift