DVFS 2001:12

Domstolsverkets föreskrifter angående rådgivningsavgift, nedsättning av rådgivningsavgift samt ersättning av allmänna medel till den som har lämnat rådgivning enligt rättshjälpslagen

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2001:12

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Brokelind
Utkom från trycket den 21 december 2001

Domstolsverkets föreskrifter angående rådgivningsavgift, nedsättning av rådgivningsavgift samt ersättning av allmänna medel till den som har lämnat rådgivning enligt rättshjälpslagen; 

beslutade den 3 december 2001.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 4 § fjärde stycket och 5 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) samt 4 och 5 §§ rättshjälpsförordningen (1997:404) följande.

1. Rådgivningsavgift

Rådgivningsavgiften fastställs till ett belopp som för varje påbörjad kvart motsvarar en fjärdedel av timkostnadsnormen.

2. Nedsättning av rådgivningsavgift

Nedsättning av rådgivningsavgiften får ske om den rättssökandes ekonomiska underlag enligt 38 § rättshjälpslagen inte överstiger 75 000 kr.

3. Framställning om ersättning

En framställning om ersättning av allmänna medel för vad som har satts ned av rådgivningsavgiften eller för kostnader för tolk och översättning görs hos Rättshjälpsmyndigheten senast den 1 februari året efter det år då rådgivningen lämnades.

I framställningen skall anges den rättssökandes namn, den rättsliga angelägenheten och antalet rådgivningstimmar, samt, om framställningen avser ersättning för nedsatt rådgivningsavgift, anledningen till nedsättningen.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2002, då förordningen (DVFS 2000:2) skall upphöra att gälla.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Charlotte Brokelind

(DV:s dnr 1638-2001)