DVFS 2002:1

Domstolsverkets föreskrifter Förordning om ändring i förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2002:1

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Brokelind
Utkom från trycket den 17juni 2002 

Domstolsverkets föreskrifter Förordning om ändring i förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare;

utfärdad den 30 maj 2002.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare skall ha följande lydelse.

6 § Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i underrätt som krävs för anställning som assessor får beviljas ledighet för att under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning som sekreterare i
–      Marknadsdomstolen,
–      Arbetsdomstolen, eller 
–      Statens va-nämnd.
Assessorer och sådana fiskaler som avses i första stycket får även beviljas ledighet för att under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Europeiska unionens institutioner eller organ.

_______________

Denna förordning skall kungöras i Domstolsverkets författningssamling (DVFS).

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2002.

Beslut om ledighet som har fattats med stöd av äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla.

På regeringen vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Per Hall
(Justitiedepartementet)

(DV:s dnr 1158-2001)