DVFS 2003:10

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2003:10

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Brokelind
Utkom från trycket den 11 december 2003

Förordning om ändring i förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare; 

utfärdad den 18 december 2003.

Regeringen föreskriver att 3, 6 och 7 §§ förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare skall ha följande lydelse.

3 §  Ordinarie domare får beviljas ledighet för att
- ha en tidsbegränsad anställning i regeringskansliet eller inom kommittéväsendet,
- ha en tidsbegränsad anställning i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, specialdomstol eller annan domstolsliknande nämnd än Statens Va-nämnd och Allmänna reklamationsnämnden,
- under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller organ eller i internationell domstol eller tribunal, eller
- under högst ett år pröva en annan anställning än som avses ovan eller i 2 §.

6 §[1]  Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i underrätt som krävs för anställning som assessor får beviljas ledighet för att under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning som sekreterare i
- Marknadsdomstolen
- Arbetsdomstolen, eller
- Statens Va-nämnd.

Assessorer och sådana fiskaler som avses i första stycket får även beviljas ledighet för att under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller organ eller i internationell domstol eller tribunal.

7 §  Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i överrätt som krävs för anställning som tingsfiskal eller länsrättsfiskal får beviljas ledighet för att under högst ett år inom en treårsperiod pröva en annan anställning än som avses i 2 och 4-6 §§.

Denna förordning skall kungöras i Domstolsverkets författningssamling (DVFS).

Förordningen träder i kraft den 1 mars 2004.

Beslut om ledighet som har fattats med stöd av den äldre lydelsen av 7 § skall fortsätta att gälla.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

 Per Hall
(Justitiedepartementet)

[1] Senaste lydelse DVFS 2002:1.

(DV:s dnr 1570-2003)