DVFS 2005:2

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2005:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson 
Utkom från trycket den 15 december 2005

Förordning om upphävande av förordningen (DVFS 1991:26) om möjlighet för ordinarie domare att kvarstå i anställning efter pensionsåldern;

utfärdad den 10 november 2005.

Regeringen föreskriver att förordningen (DVFS 1991:26) om möjlighet för ordinarie domare att kvarstå i anställning efter pensionsåldern skall upphöra att gälla vid utgången av december 2005.

____________

Denna förordning skall kungöras i Domstolsverkets författningssamling (DVFS).

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

 Helena Swenzén
 (Justitiedepartementet

(DV:s dinr 1312-2005)