DVFS 2006:11

Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2006:11

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 15 december 2006

Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera;

beslutade den 5 december 2006.

Domstolsverket föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken och 4 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

Tillämpningsområde
1 §
Dessa föreskrifter skall tillämpas av hovrätt vid registrering av mål och ärenden i Vera.

Föreskrifterna reglerar vad som skall registreras i Vera, såvida sekretessföreskrifter inte föranleder annat. Utöver detta finns föreskrifter om vilka uppgifter som får finnas i ett automatiserat register i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling.

För Miljööverdomstolen finns särskilda föreskrifter om registrering av mål och ärenden (DVFS 2006:12).

Registrering av mål och ärenden
2 §
I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol skall mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen.

Mål och ärenden skall även ges prefix i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:13) om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol.

Förutom beteckningen på målet eller ärendet skall uppgifter om följande registreras i Vera

  1. datum då målet eller ärendet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll,
  6. typ av frihetsberövande i förekommande fall,
  7. under- eller minderårig som är tilltalad i brottmål, och
  8. krav på prövningstillstånd i förekommande fall.

Om målet eller ärendet avser mer än en målgrupp eller måltyp skall den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet.

3 § Mål och ärenden skall ges nummer genom registrering i Vera.

Särskilda föreskrifter för vissa mål och ärenden

Återförvisning
4 §
Återförvisas ett mål eller ärende till domstolen skall det registreras som ett nytt mål eller ärende.

Rättshjälp
5 §
Uppkommer i mål eller ärende fråga om rättshjälp registreras handlingar som rör rättshjälpen som aktbilagor i målet eller ärendet.

Händelser
6 §
I enlighet med 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol skall det under handläggningen av ett mål eller ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett meddelat avgörande.

Möten
7 §
Uppgifter om vilken typ av möte som har hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd skall registreras i Vera.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställs in skall detta registreras i Vera.

Avgöranden
8 §
Dom, utslag och slutligt beslut skall registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut skall registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

Beslut som gäller fråga om prövningstillstånd skall oavsett utgång registreras som avgörande i Vera.

Även uppgift om att överklagande har skett skall registreras i Vera.

9 § Ett dokument som avser en dom, ett utslag eller ett beslut skall lagras i Vera, om en skriftlig version av det skall tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 32 § 1 st förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Dokumentet som lagras i Vera skall ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. En bilaga till en dom, ett utslag eller ett beslut behöver dock inte lagras i Vera.

Undantag från kravet att ett dokument som avser en dom, ett utslag eller ett beslut skall lagras i Vera gäller för sådana beslut som avses i 25 och 33 §§ nämnda förordning samt beslut att inte meddela prövningstillstånd.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007, då Bestämmelser (DVFS 1980:49, B15) om dagbokföring och om uppgifter till rättsstatistiken i tvistemål, brottmål och övriga mål – Hovrätt skall upphöra att gälla.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson

(DV:s dnr 1269-2006)