DVFS 2006:15

Domstolsverkets föreskrifter för arrendenämnderna och hyresnämnderna om registrering av ärenden i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2006:15

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 15 december 2006

Domstolsverkets föreskrifter för arrendenämnderna och hyresnämnderna om registrering av ärenden i Vera

beslutade den 5 december 2006.

Domstolsverket föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd och 2 § förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket.

Tillämpningsområde
1 §
Dessa föreskrifter skall tillämpas av arrendenämnd och hyresnämnd vid registrering av ärenden i Vera.

Föreskrifterna reglerar vad som skall registreras i Vera, såvida sekretessföreskrifter inte föranleder annat. Utöver detta finns föreskrifter om vilka uppgifter som får finnas i ett automatiserat register i förordningen (2001:642) om registerföring vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling.

Beträffande ärenden om avstående från besittningsskydd rörande bostad eller lokal (s.k. avståendeärenden) kan nämnden besluta om ett förenklat registreringsförfarande.

Registrering av ärenden
2 §
I enlighet med 2 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd skall ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till nämnden.

Utöver ärendenummer skall följande uppgifter registreras.

  1. datum då ärendet kom in till nämnden,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. aktörer och deras roll, och
  5. kommun, fastighetsbeteckning, gatuadress och postadress.

Om ärendet avser mer än en målgrupp eller måltyp skall den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva ärendet.

3 § Ärenden skall ges nummer genom registrering i Vera.

Särskilda föreskrifter för vissa ärenden

Återupptaget ärende
4 §
Ärende som återupptagits efter avskrivning registreras som ett nytt ärende i Vera.

Återförvisat ärende
5 §
Återförvisas ärende till nämnden registreras det som ett nytt ärende i Vera.

Gemensam ansökan
6 §
Om flera bostadshyresgäster i en fastighet gemensamt är sökande eller motparter skall endast ett ärende registreras i Vera. Om fastigheten har flera gatuadresser som berörs eller antalet hyresgäster överstiger 25, får dock lämplig uppdelning ske av ärendena.

Händelser
7 §
I enlighet med 2 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd skall det under handläggningen av ett ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till och upprättats av nämnden, vilka åtgärder som nämnden utför i ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett meddelat beslut.

Möten
8 §
I Vera skall uppgifter om vilken typ av möte som har hållits i ärendet och mötestidens längd registreras.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställs in skall detta registreras i Vera.

Avgöranden
9 §
Slutligt beslut, med undantag för sådant som fattas i s.k. avståendeärende, skall registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut skall registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

Även uppgift om att överklagande har skett skall registreras i Vera.

10 § Ett dokument som avser ett beslut som sätts upp särskilt eller tas in i ett protokoll och är överklagbart skall, med undantag för uppgifter som omfattas av sekretess, lagras i Vera. Dokumentet som lagras i Vera skall ha samma innehåll som beslutets skriftliga lydelse. En bilaga till ett beslut behöver dock inte lagras i Vera.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007, då Domstolsverkets föreskrifter och allmänna råd (DVFS 2001:4) om dagbokföring och statistikrapportering vid arrendenämnderna och hyresnämnderna skall upphöra att gälla.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson


(DV:s dnr 1267-2006)