DVFS 2006:8

Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2006:8

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 20 december 2006

Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

beslutade den 5 december 2006.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister följande.

1 § En hovrätt skall för gallring i misstankeregistret tillhandahålla de åklagarkammare som framgår av stämningsansökningarna eller, om ärendet överflyttats till annan åklagarkammare, av annan ingiven handling, uppgift om att en dom eller ett slutligt beslut som anges i 2 § vunnit laga kraft mot en tilltalad (motsvarande) i fråga om brott, påföljd, utvisning, värdeförverkande, vite, straffskatt, allmän avgift eller annan särskild rättsverkan som innebär betalningsskyldighet.

2 § En hovrätt skall tillhandahålla åklagarkammaren uppgift om laga kraft beträffande domar och beslut i följande fall:

  1. dom i brottmål,
  2. beslut om avvisning eller avskrivning av åtal,
  3. slutligt beslut i mål om förvandling av böter,
  4. beslut om avvisning eller avskrivning av talan mot dom eller slutligt beslut som anges ovan under 1-3,
  5. beslut att inte meddela prövningstillstånd beträffande dom eller slutligt beslut som anges ovan under 1-2, eller
  6. undanröjande utan återförvisning av dom eller beslut som anges ovan under 1-3 på grund av rättegångsfel.

3 § Skyldigheten att lämna uppgift om dom eller beslut som vunnit laga kraft fullgörs genom att blanketten "UPPGIFT TILL RPS OM LAGA KRAFT MM", som skickas till hovrätten från Rikspolisstyrelsen, kopieras och kompletteras med rubriken gallring samt uppgift om åklagarkammarens diarienummer. Samtliga i målet förekommande diarienummer skall anges på kopian av blanketten. Diarienumret återfinns i stämningsansökan, eller, om ärendet flyttats över till annan åklagarkammare, i annan ingiven handling.

Har genom domen endast viss del av åtalet mot en tilltalad avgjorts skall även polismyndighetens diarienummer (K-nummer eller T-nummer) avseende den tilltalade, anges. K-respektive T-numret/numren återfinns i stämningsansökan eller i förundersökningsprotokollet.

Den kopierade och därefter ifyllda blanketten skickas till de åklagarkammare som framgår av stämningsansökningarna eller, om ärendet överflyttats till annan åklagarkammare, till denna åklagarkammare.

Får hovrättens beslut inte överklagas utfärdar Rikspolisstyrelsen inte någon blankett för laga kraft. I dessa fall kopieras första sidan av beslutet och förses med uppgifter som anges i första stycket.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007, då tidigare utfärdade föreskrifter (DVFS 1999:25) skall upphöra att gälla.

_________________

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson

(DV:s dnr 1325-2005)