DVFS 2006:9

Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2006:9

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 15 december 2006

Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål;

beslutade den 5 december 2006.

Domstolsverket föreskriver följande med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § förordningen (1971:933) om rättstatistiken, 4 och 21 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister.

Tillämpningsområde
1 §
Dessa föreskrifter skall tillämpas av tingsrätt vid registrering av mål och ärenden i Vera samt utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål. Föreskrifterna skall även tillämpas av tingsrätt ifråga om uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål.

I 2 - 14 §§ regleras vad som skall registreras i Vera, såvida sekretessföreskrifter inte föranleder annat. Utöver detta finns föreskrifter om vilka uppgifter som får finnas i ett automatiserat register i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling.

För miljödomstolarna finns särskilda föreskrifter om registrering av mål och ärenden (DVFS 2006:12)

Registrering av mål och ärenden
2 §
I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol skall mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen.

Mål och ärenden skall även ges prefix i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:13) om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol.

Förutom beteckningen på målet eller ärendet skall uppgifter om följande registreras i Vera

  1. datum då målet eller ärendet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll,
  6. typ av frihetsberövande i förekommande fall, och
  7. under- eller minderårig som är tilltalad i brottmål.

Om målet eller ärendet avser mer än en målgrupp eller måltyp skall den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet.

3 § Mål och ärenden skall ges nummer genom registrering i Vera.

Särskilda föreskrifter för vissa mål och ärenden

Framställningar som ges in till domstol till vilken ansökan om stämning (motsvarande) inte inkommit
4 §
Inges före stämningsansökan i tvistemål ansökan om kvarstad eller åtgärd enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken skall denna registreras som ett tvistemål.

Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in skall denna registreras som en aktbilaga i tvistemålet.

5 § Ansökningar om åtgärder under förundersökningen i brottmål registreras som ett brottmål.

Första stycket gäller inte om något annat är föreskrivet. Det gäller inte heller sådana ärenden som avses i 6 § sekretessförordningen (1980:657).

Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in skall denna registreras som en aktbilaga i brottmålet.

Genstämning och tilläggsstämning
6 §
Ansökningar om genstämning i tvistemål och ansökningar om tilläggsstämning i brottmål skall registreras som aktbilagor i de mål som är anhängiga. Det sagda gäller dock inte om det finns något hinder mot gemensam handläggning.

Ansökan om återvinning
7 §
Ansökan om återvinning skall registreras som ett nytt tvistemål.

Återförvisning
8 §
Återförvisas ett mål eller ärende till domstolen skall det registreras som ett nytt mål eller ärende.

Särskiljande av enskilt anspråk i brottmål
9 §
Beslutar domstolen att talan om enskilt anspråk i brottmål skall handläggas som särskilt mål i den för tvistemål stadgade ordningen skall ett nytt tvistemål registreras.

Rättshjälp
10 §
Uppkommer i mål eller ärende fråga om rättshjälp registreras handlingar som rör rättshjälpen som aktbilagor i målet eller ärendet.

Händelser
11 §
I enlighet med 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol skall det under handläggningen av ett mål eller ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett meddelat avgörande.

Möten
12 §
I Vera skall det registreras vilken typ av möte som har hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställs in skall detta registreras i Vera.

Avgöranden
13 §
Dom, utslag och slutligt beslut skall registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut skall registreras som avgörande i Vera om de har överklagats. Beslut som innebär försättande i konkurs skall dock oavsett överklagande alltid registreras som avgörande i Vera.

Även uppgift om att överklagande har skett skall registreras i Vera.

14 § Ett dokument som avser en dom, ett utslag eller ett beslut skall lagras i Vera, om en skriftlig version av det skall tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 32 § 1 st förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Dokumentet som lagras i Vera skall ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. En bilaga till en dom, ett utslag eller ett beslut behöver dock inte lagras i Vera.

Undantag från kravet att ett dokument som avser en dom, ett utslag eller ett beslut skall lagras i Vera gäller för sådana beslut som avses i 25 och 33 §§ nämnda förordning.

Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål
15 §
Vid utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål skall tingsrätterna tillämpa de föreskrifter som är intagna i bilaga A.

Rapportering av dom och slutligt beslut i brottmål
16 §
Föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten enligt 5, 5 a och 7 §§ förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem är intagna i bilaga A.

Tingsrätterna skall fullgöra uppgiftsskyldigheten genom användande av Vera, om inte särskilda skäl motiverar annat.

17 § Tingsrätterna skall fullgöra uppgiftsskyldigheten enligt 26 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 10 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister genom användande av Vera, om inte särskilda skäl motiverar annat.

_____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom författningen upphävs

  1. Anvisningar (DVFS 1980:13, B72) för dagbokföring av förmynderskapsärenden,
  2. Bestämmelser (DVFS 1981:46, B16) om dagbokföring och om uppgifter till rättsstatistiken i tvistemål, fastighetsdomstolsmål, brottmål och domstolsärenden - Tingsrätt,
  3. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:6) för tingsrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson

(DV:s dnr 1277-2006)

Bilaga A (PDF-fil)