DVFS 2007:2

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till nämndemän och jurymän för kostnader för barntillsyn

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2007:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 7 mars 2007

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till nämndemän och jurymän för kostnader för barntillsyn

beslutade den 19 februari 2007.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 c § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. följande om rätt till ersättning till nämndemän och jurymän för kostnader för
barntillsyn.

1 § Rätt till ersättning för skäliga kostnader för barntillsyn föreligger endast för barn under 12 år.

2 § Ersättning utbetalas inte för barntillsyn som utförs av nära familjemedlem, såsom make/maka, sambo, andra barn eller föräldrar. Inte heller utbetalas ersättning för barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorg som nämndemannen eller jurymannen anlitar.

3 § Rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn föreligger endast för faktiska kostnader för tillsyn under tid som varit nödvändig för att nämndemannen eller jurymannen skall kunna fullgöra uppdraget samt för erforderlig restid.

4 § Ersättning utbetalas mot ingivande av räkning. Kostnaden för barntillsyn skall styrkas genom ingivande av faktura, kvitto eller motsvarande handling.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket i verkets författningssamling. Föreskrifterna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Stefan Bertilsson

(DV:s dnr 54-2007)