DVFS 2007:3

Föreskrifter

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2007:3

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Omtryck
Utkom från trycket den 13 april 2007

Föreskrifter
om ändring av Domstolsverkets
föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag;

beslutade den 26 mars 2007.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol i fråga om Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag att bilaga B 1), som avser hovrätt, skall ha ändrad lydelse på det sätt som framgår av bilaga till dessa föreskrifter.

Bilaga B kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 april 2007

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson


_____________

1) Ändrad genom DVFS 1999:7, DVFS 1999:21, DVFS 2000:7, DVFS 001:5 och DVFS 2006:5
(DV:s dnr 368-2007)

Bilaga (PDF-fil)