DVFS 2007:4

Föreskrifter

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2007:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Omtryck
Utkom från trycket den 13 april 2007

Föreskrifter
om ändring av Domstolsverkets
föreskrifter (DVFS 1998:5) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål;

beslutade den 26 mars 2007.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem och 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5 1)) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål skall ha ändrad lydelse på sätt som framgår av bilaga 2).

Bilagan och underbilagan 8 kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 april 2007.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson

_____________

1) Ändrad genom DVFS 1999:9, DVFS 1999:23, DVFS 2000:9 och DVFS 2006:4
2) Bilagan och underbilagan 8 här utesluten
(DV:s dnr 368-2007)