DVFS 2007:5

Föreskrifter

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2007:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Omtryck
Utkom från trycket den 13 april 2007

Föreskrifter
om ändring av Domstolsverkets
föreskrifter (DVFS 1998:7) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen;

beslutade den 26 mars 2007.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7 1)) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen skall ha ändrad lydelse såvitt avser uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål på sätt som framgår av bilaga 2).

Bilagan och underbilagan 4 kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 april 2007.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson


 _____________

1) Ändrad genom DVFS 1999:24, DVFS 2000:10, DVFS 2001:2 och DVFS 2006:3
2) Bilagan och underbilagan 4 här utesluten
(DV:s dnr 368-2007)