DVFS 2007:7

Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i tingsrätt och hovrätt inför gallring i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2007:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 13 november 2007

Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i tingsrätt och hovrätt inför gallring i Vera

beslutade den 29 oktober 2007.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling följande.

1 § Innan uppgifter gallras ur Vera skall tingsrätter och hovrätter sammanställa och bevara pappersutskrifter med följande uppgifter;
1. förteckningar över parter i inkomna mål och ärenden, dock inte parter i brottmål,
2. register över vilka avgöranden som finns i dom- och beslutsböcker och
3. register över parter som knutits till de avgöranden som finns i dom- och beslutsböcker, dock inte parter i brottmål.

2 § Innan uppgifterna i ett mål gallras ur Vera skall tingsrätter och hovrätter skriva ut dagboksbladet på papper.

_____________


Denna författning träder i kraft den 1 december 2007.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson

(DV:s dnr 1375-2006)