DVFS 2007:8

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i (DVFS 2002:8) för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2007:8

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 19 december 2007

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i (DVFS 2002:8) för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp;

beslutade den 26 november 2007.

Domstolsverket föreskriver med stöd 6 § rättshjälpsförordningen (1997:404) att 6 § i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2002:8) för beräkning av ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp; skall ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Ekonomiskt underlag

1 § Det ekonomiska underlaget utgörs av den rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning i enlighet med vad som framgår av 38 § rättshjälpslagen och nedanstående föreskrifter.

Beräkning av årsinkomst

2 § Den rättssökandes årsinkomst beräknas på grundval av de faktiska inkomsterna vid den tidpunkt då rättshjälpen söks samt inkomsterna under tiden närmast före och de sannolika inkomsterna under tiden närmast därefter.

Med den rättssökandes årsinkomst avses bruttointäkter efter avdrag för kostnader enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital om inte annat framgår av dessa föreskrifter.

Som inkomst räknas också mer kontinuerligt utgående bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) samt studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395).

Om inkomsterna varierar kan den sjukpenninggrundande inkomsten som fastställts enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring tjäna som ledning vid beräkning av det ekonomiska underlaget.

Särskilda bestämmelser beträffande inkomstslaget tjänst

3 § Resekostnads- och traktamentsersättning beaktas som inkomst till den del ersättningen, efter avdrag enligt inkomstskattelagens bestämmelser, överstiger 5 000 kr.

Avdrag får ske för kostnader för intäkternas förvärvande med den del av de sammanlagda kostnaderna som överstiger 5 000 kr.

Särskilda bestämmelser beträffande inkomstslaget näringsverksamhet

4 § Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas följande hjälpregel: Utgångspunkten är nettointäkten enligt senaste taxering. Från denna inkomst görs sedan eventuell avvikelse med hänsyn till den utveckling som kan väntas i näringsverksamheten under det år rättshjälp söks.

Särskilda bestämmelser beträffande inkomstslaget kapital

5 § Inkomst av kapital skall beaktas till den del intäkten, sedan avdragsgilla kostnader beaktats, överstiger 5 000 kr.

I fråga om kostnader som avser en bostad där den rättssökande bor permanent och som är en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen eller är en bostad som innehas av den rättssökande i egenskap av medlem i bostadsrättsförening eller bostadsförening, medges inte avdrag för kapitalkostnader och driftkostnader som är hänförliga till den egna bostaden.

Förmögenhetsförhållanden och skuldsättning

6 § Beräkningen av förmögenhetsförhållanden och skuldsättning skall följa reglerna i 3-5 §§ i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. Avgörande för värderingen av förmögenhet och skulder är tidpunkten för ansökan om rättshjälp.

Värdet av bostad där den rättssökande bor permanent och som är en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen eller bostad som innehas av den rättssökande i egenskap av medlem i bostadsrättsförening eller bostadsförening, skall inte tas upp som tillgång. Inte heller beaktas skuld som avser sådan tillgång.

Förmögenhet skall tas upp till hälften av värdet sedan 50 000 kr dragits av. Summan läggs till årsinkomsten. Nettoskuld skall inte dras av från årsinkomsten.

Om den rättssökandes skulder är större än tillgångarna får årlig amortering som överstiger 5 000 kr dras av. Avdrag för amortering medges inte för skuld som avser bostad där den rättsökande bor permanent och som är en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen eller bostad som innehas av den rättssökande i egenskap av medlem i bostadsrättsförening eller bostadsförening. Avdrag för amortering medges inte heller för skuld som hänför sig till näringsverksamhet. (DVFS 2007:8)

_____________

Dessa föreskrifter 1) träder i kraft den 1 januari 2003, då tidigare utfärdade föreskrifter (DVFS 2001:13) skall upphöra att gälla.

_____________

Dessa föreskrifter 2) träder i kraft den 1 januari 2008.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson

 _____________

1) DVFS 2002:8
2) DVFS 2007:8

(DV:s dnr 1420-2007)