DVFS 2008:1

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets förskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2008:1

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Omtryck
Utkom från trycket den 15 oktober 2008

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets förskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål;

beslutade den 6 oktober 2008.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken, 4 och 21 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister att verkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål; ska ha följande lydelse från och med den dag då denna föreskrift träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av tingsrätt vid registrering av mål och ärenden i Vera samt utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål. Föreskrifterna ska även tillämpas av tingsrätt ifråga om uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål.

I 2 - 14 §§ regleras vad som ska registreras i Vera, såvida sekretessföreskrifter inte föranleder annat. Utöver detta finns föreskrifter om vilka uppgifter som får finnas i ett automatiserat register i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling.

För miljödomstolarna finns särskilda föreskrifter om registrering av mål och ärenden (DVFS 2006:12)

Registrering av mål och ärenden

2 § I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen.

Mål och ärenden ska även ges prefix i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:13) om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol.

Förutom beteckningen på målet eller ärendet ska uppgifter om följande registreras i Vera

  1. datum då målet eller ärendet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll,
  6. typ av frihetsberövande i förekommande fall, och
  7. under- eller minderårig som är tilltalad i brottmål.

Om målet eller ärendet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet.

3 § Mål och ärenden ska ges nummer genom registrering i Vera.

Särskilda föreskrifter för vissa mål och ärenden

Framställningar som ges in till domstol till vilken ansökan om stämning (motsvarande) inte inkommit

4 § Inges före stämningsansökan i tvistemål ansökan om kvarstad eller åtgärd enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken ska denna registreras som ett tvistemål.

Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in ska denna registreras som en aktbilaga i tvistemålet.

5 § Ansökningar om åtgärder under förundersökningen i brottmål registreras som ett brottmål.

Första stycket gäller inte om något annat är föreskrivet. Det gäller inte heller sådana ärenden som avses i 6 § sekretessförordningen (1980:657).

Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in ska denna registreras som en aktbilaga i brottmålet.

Genstämning och tilläggsstämning

6 § Ansökningar om genstämning i tvistemål och ansökningar om tilläggsstämning i brottmål ska registreras som aktbilagor i de mål som är anhängiga. Det sagda gäller dock inte om det finns något hinder mot gemensam handläggning.

Ansökan om återvinning

7 § Ansökan om återvinning ska registreras som ett nytt tvistemål.

Återförvisning

8 § Återförvisas ett mål eller ärende till domstolen ska det registreras som ett nytt mål eller ärende.

Särskiljande av enskilt anspråk i brottmål

9 § Beslutar domstolen att talan om enskilt anspråk i brottmål ska handläggas som särskilt mål i den för tvistemål stadgade ordningen ska ett nytt tvistemål registreras.

Rättshjälp

10 § Uppkommer i mål eller ärende fråga om rättshjälp registreras handlingar som rör rättshjälpen som aktbilagor i målet eller ärendet.

Händelser

11 § I enlighet med 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det under handläggningen av ett mål eller ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett meddelat avgörande.

Möten

12 § I Vera ska det registreras vilken typ av möte som har hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställs in ska detta registreras i Vera.

Avgöranden

13 § Dom, utslag och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats. Beslut som innebär försättande i konkurs ska dock oavsett överklagande alltid registreras som avgörande i Vera.

Även uppgift om att överklagande har skett ska registreras i Vera.

14 § Ett dokument som avser en dom, ett utslag eller ett beslut ska lagras i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 32 § 1 st förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Dokumentet som lagras i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. En bilaga till en dom, ett utslag eller ett beslut behöver dock inte lagras i Vera.

Undantag från kravet att ett dokument som avser en dom, ett utslag eller ett beslut ska lagras i Vera gäller för sådana beslut som avses i 25 och 33 §§ nämnda förordning.

Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål

15 § Vid utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål ska tingsrätterna tillämpa de föreskrifter som är intagna i bilaga A.

Rapportering av dom och slutligt beslut i brottmål

16 § Föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten enligt 5, 5 a och 7 §§ förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem är intagna i bilaga A.

Tingsrätterna ska fullgöra uppgiftsskyldigheten genom användande av Vera, om inte särskilda skäl motiverar annat.

17 § Tingsrätterna ska fullgöra uppgiftsskyldigheten enligt 26 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 10 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister genom användande av Vera, om inte särskilda skäl motiverar annat.

_________________

Denna föreskrift träder ikraft den 1 november 2008.

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

David Kummel

(DV:s dnr 711-2008)

Bilaga A (pdf-fil)