DVFS 2010:6

Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd för förlängning av notarietjänstgöring

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2010:6

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 4 juni 2010

Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd för förlängning av notarietjänstgöring

beslutade den 19 april 2010.

Notarienämnden (NON) fastställer med stöd av 11 § förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden följande föreskrifter och allmänna råd för förlängning av notarietjänstgöring.

1 §
Notarietjänstgöring fullgörs under en tid av två eller två och ett halvt år. För att ett bevis om notariemeritering ska kunna utfärdas måste tjänstgöringen ha omfattat den tid förordnandet anger och vara godkänd.

Förordnandet för den notarie som under en del av tjänstgöringstiden varit frånvarande av annan anledning än semester ska utom i de fall som anges i 2 § förlängas med motsvarande antal arbetsdagar som frånvaron omfattat. Tjänstgöringen ska dock inte förlängas om det är uppenbart att notarien inte kommer att bli godkänd efter en förlängning.

2 §
Notarie får under tjänstgöringstiden vara frånvarande av annan anledning än semester under en sammanlagd tid av 24 arbetsdagar vid förordnande på två år och 30 arbetsdagar vid förordnande på två och ett halvt år utan att detta föranleder förlängt förordnande. Överstiger den sammanlagda frånvarotiden denna tid räknat i arbetsdagar, ska vid beslut om förlängning notariens förordnande förlängas med överstigande antal arbetsdagar. Är förordnandet kortare tid än två år eller två och ett halvt år minskas den tillåtna frånvarotiden med en arbetsdag per minskad förordnandemånad.

3 §
Domstolen ska beakta frånvaro som kan föranleda förlängt förordnande.

Allmänna råd
Domstolen bör informera notarien i samband med introduktionen om reglerna om förlängning av notarietjänstgöringen.

Domstolen bör besluta om förlängning av notarietjänstgöringen på blanketten Anställningsbevis för arbetstagare inom domstolsväsendet (DV 732).

---------------------------------------------

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juni 2010.

Håkan Nordling
 Richard Ekstrand

(NON:s dnr 7-2010)