DVFS 2011:2

Domstolsverkets föreskrifter

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2011:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Eva Fernqvist
Utkom från trycket den 21 april 2011

Domstolsverkets föreskrifter
om miljöboken

beslutade den 11 april 2011.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. följande:

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av mark- och miljödomstol vid förande av miljöbok.

Föreskrifterna reglerar vad som ska registreras i miljöboken, såvida sekretessföreskrifter inte föranleder annat. Utöver detta finns föreskrifter om vilka uppgifter som får finnas i ett automatiserat register i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling.

Miljöbok och förande av miljöbok

2 § Vid varje mark- och miljödomstol ska det föras en förteckning över domstolens avgöranden inom domsområdet i frågor som rör miljöbalken eller lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och som domstolen avgör i egenskap av första instans (miljöbok).

3 § Miljöbok ska föras av varje mark- och miljödomstol genom registrering i ett för ändamålet av Domstolsverket tillhandahållet automatiserat register.

Grundläggande indelning av miljöboken

4 § Miljöboken ska efter verksamhetstyp vara indelad i fem avdelningar med följande innehåll, nämligen:

- första avdelningen: vattenverksamhet och vattenanläggningar för tillgodogörande av vatten såsom drivkraft samt dammbyggnader, oavsett om de avser sådant tillgodogörande eller ej.

- andra avdelningen: vattenverksamhet och vattenanläggningar för allmänna farleder, allmänna hamnar och allmänna flottleder.

- tredje avdelningen: vattentäkter för tillgodogörande av grundvatten eller ytvatten samt bortledande av grundvatten oavsett om det avser sådant tillgodogörande eller ej.

- fjärde avdelningen: annan vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

- femte avdelningen: miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet eller hälsoskydd.

Registrering av uppgifter i miljöboken

5 § Mark- och miljödomstolen ska registrera uppgifter i miljöboken när

1. domstolen i egenskap av första instans avgör frågor som rör miljöbalken eller lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

2. domstolen får uppgifter om att Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen har avgjort ett överklagande av ett sådant avgörande som avses i 1,

3. domstolen får uppgifter om besiktning enligt 18 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m., samt

4. domstolen får andra uppgifter än sådana som följer av 1-3 och det enligt lag eller förordning föreligger en skyldighet att registrera uppgifterna.

6 § I miljöboken ska följande uppgifter registreras

1. verksamhetstyp,

2. anläggningens namn, och

3. den prövade anläggningens eller verksamhetens geografiska läge i det för Sverige officiella referenssystemet.

Läget enligt första stycket 3 ska anges med en noggrannhet om minst tio meter.

I de fall mark- och miljödomstolen registrerar uppgifter om ett avgörande ska datum för avgörandet, målnummer och en kort beskrivning av avgörandet registreras.

I de fall mark- och miljödomstolen finner att det är lämpligt får ytterligare uppgifter registreras.

Tidpunkt för registrering av uppgifter i miljöboken

7 § När mark- och miljödomstolen meddelar ett sådant avgörande som avses i 5 § 1 ska det registreras omedelbart. Om avgörandet överklagas ska registrering om Mark- och miljööverdomstolens och Högsta domstolens avgörande göras så snart mark- och miljödomstolen har fått underrättelse om avgörandet.

När mark- och miljödomstolen får en uppgift om besiktning enligt 18 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ska uppgiften registreras så snart det kan ske.

____________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 maj 2011, då Domstolsverkets föreskrifter (1998:14) ska upphöra att gälla.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande sådana anteckningar som förts in i miljöbok före ikraftträdandet.

_________________

DOMSTOLSVERKET

Barbro Thorblad

Magnus Nylander

(DV:s dnr 1174-2007)