DVFS 2011:3

Domstolsverkets föreskrifter

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2011:3

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Eva Fernqvist
Utkom från trycket den 21 april 2011

Domstolsverkets föreskrifter
för Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om registrering av mål i Vera

beslutade den 11 april 2011.

Domstolsverket föreskriver följande med stöd av 22 § förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna vid registrering av mål i Vera.

Föreskrifterna reglerar vad som ska registreras i Vera, såvida sekretessföreskrifter inte föranleder annat. I förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling finns föreskrifter om vilka uppgifter som får finnas i ett automatiserat register.

Registrering av mål

2 § Enligt 21 § förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna ska målen ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen.

Utöver målnummer ska följande uppgifter registreras

  1. datum då målet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, samt uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll i målet, samt
  6. krav på prövningstillstånd i förekommande fall.

Om målet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet.

Huvudregel
3 § Mål ska ges nummer genom registrering i Vera. I vissa fall får numret ett prefix.

Överklagas en dom eller ett beslut registreras överklagandet som ett mål, om underinstansen avgörande innehåller ett målnummer eller diarienummer.

Har underinstansen avgjort flera mål i samma dom eller beslut och markerat detta genom flera målnummer eller diarienummer, registreras ett mål för varje överklagat mål.

Vad som föreskrivs i andra och tredje styckena gäller även om en eller flera överklagar samma avgörande eller om flera överklagandeskrifter som avser samma avgörande inkommer.

Särskilda regler för vissa situationer
4 § Om flera skattskyldiga överklagar samma avgörande ska ett mål registreras per skattskyldig.

Att även annan än skattskyldig överklagar ska inte medföra att fler mål registreras än vad som motsvarar antalet klagande skattskyldiga.

Om överklagandet avser samma sakfråga under flera taxeringsår ska ett mål registreras per taxeringsår.

Om överklagandet avser flera sakfrågor som alla bedömts av underinstansen i samma avgörande ska ett mål registreras. Detta gäller även när en ny sakfråga anhängiggörs i en skrivelse i ett mål som redan är anhängiggjort.

5 § Mål som överlämnats till kammarrätt av Högsta förvaltningsdomstolen registreras som ett nytt mål i kammarrätten.

6 § Avvisar kammarrätt talan på grund av att ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen kommit in för sent registreras inte något nytt mål.

7 § Bedömer rätten att behov föreligger att skilja ut en del av målet för separat prövning får ett nytt mål registreras. Om rätten bedömer att redan gjord registrering av ett mål är överflödig får registreringen tas bort.

Händelser

8 § Enligt 23 § förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna ska det under handläggningen av ett mål fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett avgörande.

Avgöranden

9 § Dom och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

Beslut som gäller fråga om prövningstillstånd ska oavsett utgång registreras som avgörande i Vera.

Härutöver ska uppgift om att överklagande har skett registreras i Vera.

10 § Ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska lagras i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 35 § förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna. Dokumentet som lagras i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. En bilaga till en dom eller ett beslut behöver dock inte lagras i Vera.

Undantag från kravet att ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska lagras i Vera gäller för beslut att inte meddela prövningstillstånd.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 maj 2011, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:14) för Regeringsrätten och kammarrätterna om registrering av mål i Vera ska upphöra att gälla.

_________________

DOMSTOLSVERKET

 Barbro Thorblad

Magnus Nylander

(DV:s dnr nr 658-2011)