DVFS 2011:5

Domstolsverkets föreskrifter för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2011:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Camilla Lyckman
Utkom från trycket den 28 april 2011

Domstolsverkets föreskrifter för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera

beslutade den 19 april 2011.

Domstolsverket föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen vid registrering av mål och ärenden i Vera.

Föreskrifterna reglerar vad som ska eller, i angivna fall, bör registreras i Vera, såvida sekretessföreskrifter inte föranleder annat. Utöver detta finns föreskrifter om vilka uppgifter som får finnas i ett automatiserat register i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling.

Registrering av mål och ärenden

2 § I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen.

Mål och ärenden ska även ges prefix i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:4) om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol.

Förutom beteckningen på målet eller ärendet ska uppgifter om följande registreras i Vera

  1. datum då målet eller ärendet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll, och
  6. krav på prövningstillstånd i förekommande fall.

Om målet eller ärendet avser mer än en måltyp ska den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet.

3 § Mål och ärenden ska ges nummer genom registrering i Vera.

4 § Kan en ansökan eller ett överklagande hänföras till flera målgrupper ska ett mål registreras per målgrupp.

I annat fall ska varje handling som innefattar en ansökan eller ett överklagande registreras som ett mål eller ärende.

5 § Sker i samband med att mål eller ärenden ska registreras sammanläggning enligt 14 kap. 1-7 §§ rättegångsbalken eller 21 kap. 3 § miljöbalken ska endast ett mål eller ärende registreras.

Händelser

6 § I enlighet med 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det under handläggningen av ett mål eller ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett meddelat avgörande.

Möten

7 § I Vera ska uppgifter om vilken typ av möte som har hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd registreras.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställs in ska detta registreras i Vera.

Avgöranden

8 § Ett mål eller ärende ska avslutas när dom ges eller det på annat sätt avgörs slutligt. Även om det i domen anges en tid inom vilken anspråk med anledning av oförutsedda skador får framställas ska målet anses avslutat om inte särskilda skäl föreligger.

Om domstolen med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken skjuter upp frågan om ersättning eller andra villkor till dess erfarenhet vunnits av verksamhetens inverkan bör målet inte avslutas.

9 § Dom och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

Beslut som gäller fråga om prövningstillstånd ska oavsett utgång registreras som avgörande i Vera.

Även uppgift om att överklagande har skett ska registreras i Vera.

10 § Ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska lagras i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 32 § 1 st förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Dokumentet som lagras i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. En bilaga till en dom eller ett beslut behöver dock inte lagras i Vera.

Undantag från kravet att ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska lagras i Vera gäller för sådana beslut som avses i 25 och 33 §§ nämnda förordning samt beslut att inte meddela prövningstillstånd.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 maj 2011, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:12) för miljödomstolar och Miljööverdomstol om registrering av mål och ärenden i Vera ska upphöra att gälla.

_________________

DOMSTOLSVERKET

Barbro Thorblad

Magnus Nylander

(DV:s dnr 718-2011)