DVFS 2011:6

Domstolsverkets föreskrifter

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2011:6

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Camilla Lyckman
Utkom från trycket den 28 april 2011

Domstolsverkets föreskrifter
om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål

beslutade den 19 april 2011.

Domstolsverket föreskriver följande i fråga om Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål (Senaste lydelse (DVFS 2008:1))
att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

1 § (Senaste lydelse (DVFS 2008:1))Dessa föreskrifter ska tillämpas av tingsrätt vid registrering av mål och ärenden i Vera samt utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål. Föreskrifterna ska även tillämpas av tingsrätt ifråga om uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål.

I 2 - 14 §§ regleras vad som ska registreras i Vera, såvida sekretessföreskrifter inte föranleder annat. Utöver detta finns föreskrifter om vilka uppgifter som får finnas i ett automatiserat register i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling.

För mark- och miljödomstolarna finns särskilda föreskrifter om registrering av mål och ärenden (DVFS 2011:5)

Registrering av mål och ärenden

2 § (Senaste lydelse (DVFS 2008:1)) I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen.

Mål och ärenden ska även ges prefix i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:4) om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol.

Förutom beteckningen på målet eller ärendet ska uppgifter om följande registreras i Vera

datum då målet eller ärendet kom in till domstolen,
målgrupp och måltyp,
saken,
underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
aktörer och deras roll,
typ av frihetsberövande i förekommande fall, och
under- eller minderårig som är tilltalad i brottmål.

Om målet eller ärendet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet.

_____________

Denna föreskrift träder i kraft den 2 maj 2011.

_________________

DOMSTOLSVERKET

 Barbro Thorblad

Magnus Nylander

(DV:s dnr 719-2011)