DVFS 2011:7

Domstolsverkets föreskrifter om innehållet i information om förenklad delgivning enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932)

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2011:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 27 maj 2011

Domstolsverkets föreskrifter om innehållet i information om förenklad delgivning enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932)

beslutade den 17 maj 2011.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 25 § 1 delgivningsförordningen (2011:154) att information enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932) ska innehålla:

  1. information till delgivningsmottagaren att myndigheten i fortsättningen kan komma att använda förenklad delgivning i målet eller ärendet genom att skicka den handling som ska delges till delgivningsmottagarens senast kända adress samt att närmast följande arbetsdag till samma adress skicka ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.
  2. information om att handlingen och kontrollmeddelandet, om den senast kända adressen inte kan användas, får skickas till folkbokföringsadressen, om denna är en annan.
  3. information om att delgivning normalt kommer att anses ha skett två veckor efter det att den handling som ska delges skickades.
  4. information, i förekommande fall, om att förenklad delgivning även kan komma att användas i högre instanser om ett avgörande överklagas dit.
  5. information, i förekommande fall, om att förenklad delgivning även kan komma att användas hos annan angiven myndighet om målet överlämnas dit.
  6. uppmaning till delgivningsmottagaren att så länge målet eller ärendet pågår åtminstone varannan vecka ta del av sin post eller, om det inte är möjligt, höra av sig till myndigheten.
  7. uppmaning till delgivningsmottagaren att anmäla ändrad adress till myndigheten.

_________________

Denna författning träder i kraft den 13 juni 2011, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:1) om innehållet i information om förenklad delgivning enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932) ska upphöra att gälla.

DOMSTOLSVERKET

 Barbro Thorblad

Agneta Kornstrand

(DV:s dnr 1588-2009)